P. Protaz Matej Koleják, OFM - (*18.09.1919 Liesek, okr. Tvrdošín - +27.06.1987 Liesek) - redaktor, trpiteľ za vieru.

    Do rehole františkánov vstúpil 25.08.1937 v Trnave. Prvé sľuby skladal 25.09.1938, slávne (doživotné) sľuby 25.06.1943. V r. 1942 maturoval na gymnáziu v Malackách. Teologické štúdiá absolvoval na Františkánskom učilišti v Žiline. Za kňaza ho vysvätili 29.06.1946 v Prešove. Po vysviacke v r. 1946 - 1950 pôsobil na Komisariáte Sv. Zeme v Prešove. Popri tom sa venoval redigovaniu detského časopisu Priateľ dietok, ktorý tu vychádzal a bol po P. Matoškovi a P. Polákovi tretím a posledným redaktorom Serafínského sveta v rokoch 1948-1950, kedy bol tento časopis administratívnym nariadením zastavený. 
    Po likvidácii kláštorov r. 1950 bol postupne zaistený vo viacerých koncentračných kláštoroch (Beňadik, Malacky, Hronec, Podolínec a Močenok). V r. 1951 - 1954 bol ako vojak v jednotkách PTP (Pracovno technické prápory) v Karlových Varoch, Kbeloch, Kladne, Trenčíne, Mladej u Mladej Boleslavi a v Komárne. V r. 1955-1969 bol mimo pastorácie. Tieto roky prežil ako robotník. Istý čas pracoval ako inkasant poplatkov za elektrický prúd v Martine. 
    V r. 1969 mu bol umožnený návrat do pastoračnej služby. Najprv slúžil ako kaplán v Nižnej a po odchode vdp. Ondreja Štelinu sa stal správcom farnosti. Veriaci si ho veľmi obľúbili. Úspešne pracoval s mládežou. V tejto jedinej farnosti pripravil na kňažstvo siedmich mladíkov a vychoval zdatné kresťanské rodiny i mládež. Príslušníci ŠTB mu vytýkali jeho pastierske aktivity. Ich stále návštevy mu škodili nielen psychicky, ale podlomili i jeho fyzické zdravie. Ochorel na cukrovku. Zomrel 27.06.1987. Pochovaný je na nižnianskom cintoríne. 

    LITERATÚRA:
    LKKOS str. 703 spracoval František Dlugoš; Farská kronika v Nižnej.

 

Prvé sväté prijímanie r. 1980/1981