Táborské svetlo

Igor Haraj
07.08.2017

Nazdávam sa, že nie je veľa sviatkov, ktoré by v sebe tak harmonicky spájali a zároveň oslavovali najpodstatnejšie pravdy kresťanstva. Jedným z nich je však sviatok Premenenia Pána. Východní otcovia učia, že v tomto sviatku si sprítomňujeme to, že jediný Boh je v troch Osobách a na hore Tábor sa tak aj navonok zjavil: bezpočiatočný Otec v podobe hlasu, jednorodený Syn v premene svojho telesného zjavu, a vychádzajúci Duch Svätý ako oblak (porov. Mt 17, 1 - 9; Mk 9, 2 - 8; Lk 9, 28 - 36). Otcov hlas dosvedčuje, že Ježiš Kristus je jeho milovaný Syn a sám Ježiš Kristus ukázal na hore vybraným učeníkom niečo zo svojej Božskej slávy. Toto je druhá najdôležitejšia pravda kresťanstva: Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek. Nestvorené svetlo Ježišovej žiariacej tváre a jeho šatu však v sebe skrýva aj eschatologickú nádej pre nás. Aj my totiž môžeme byť prežiarení skrz na skrz Božou milosťou. A duchovné skúsenosti svätých tak východnej, ako aj západnej Cirkvi to jasne dosvedčujú. Mnohých z nich svedkovia videli pri hlbokej kontemplácii vo svojej kláštornej cele doslova prežiarených Božským svetlom, ktoré bolo na pohľad neznesiteľné pre svoj jas (porov. napr. Motovilovovo svedectvo o zjave sv. Serafíma Sarovského). Iným oheň Božej milosti zanechal fyzické stopy na ich tele (porov. sv. František či sv. Pio). Už v samotnom pomenovaní „milosť“ je však jasne vyjadrené to, že ide o nezaslúžený Boží dar. Človek ho nemôže získať nijakým svojím úsilím, ani akokoľvek chvályhodnými skutkami. Nevýslovný a nepochopiteľný Boh ju udeľuje komu chce a v miere, v akej On sám chce. A predsa nás Písmo učí, že On chce aj to, „aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1Tim, 2, 4). Božiu milosť si teda nemôžeme zaslúžiť, na druhej strane s ňou môžeme a máme aktívne spolupracovať (Otcovia hovoria o tzv. synergii). A práve toto je zašifrované v obraze výstupu učeníkov na Horu, hoci nevediac, čo ich tam presne čaká, predsa ochotne išli za svojim Majstrom. Kto kedy a ako dosiahne jej vrchol vo svojom zboštení (gr. theósis), je už v rukách Najvyššieho. Od nás sa žiada len odpoveď na láskavé Božie volanie a vôľa vykročiť. A námaha tohto duchovného vzostupu stojí za to. Na jej konci je totiž nestvorené Táborské svetlo...

Igor Haraj

Igor Haraj, rozhľadený a zčítaný mladý bratislavčan, dobre podkutý z viacstupňového štúdia filozofie i skúsenoťami z moderátorskej práce v Slovenskom rozhlase a televízii TA3. Jeho cesta k Bohu nebola priamočiara, preto sú jeho myšlienky zaujímavou inšpiráciou ako žiť ten neraz nejednoduchý vzťah s Bohom.