2. august - Porciunkula v Trstenej

Peter OFM
20.07.2022

Pozývame na slávenie sviatku Porciunkuly

vo františkánskom kostole v Trstenej

kedy je možnosť získania úplných porciunkulových odpustkov.

Utorok 2. augusta 2022

Program:

8:00 – ranné chvály a posvätné čítanie s bratmi františkánmi

8:30 – tichá adorácia v kostolíku

10:00 – privítanie účastníkov – prednáška (br. Peter Vnučák OFM)

11:00 – slávnostná sv. omša (br. Peter Baptista OFM)

12:00 – Anjel Pána, zdieľanie bratstiev, agapé

13:30 – modlitba františkánskeho ruženca v kostolíku

17:00 – slávnostná sv. omša (kazateľ: br. Simeon OFM )

18:00 – agapé v záhrade (radostné pohostenie spoločenstva)

 

Od 1.8. od 12,00 h do 2.8. do 24,00 h možno získať PORCIUNKULOVÉ ÚPLNÉ ODPUSKY vo všetkých františkánskych kostoloch, v katedrálnych chrámoch, vo farských kostoloch, v bazilikách minor. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). Sv. spoveď odporúčame vykonať vo svojich farnostiach.