Novéna pred slávnosťou sv.Františka 2020 (6.deň)

José OFM
30.09.2020

Ešte stále ruženec?

Po Druhom vatikánskom koncile nastalo obdobie, keď dokonca aj niektorí teológovia si mysleli, že ruženec má už svoje dni spočítané. V apoštolskom liste Rosarium Vifginis Mariae svätý Ján Pavol II. ho predkladá ako veľmi aktuálnu modlitbu. Táto modlitba, ak je dobre pochopená, nie je ničím iným ako Evanjelium, ku ktorému sa približujeme s pohľadom a srdcom Márie. Evanjelium ponúknuté k napodobňovaniu, vychutnaniu, vneseniu do života. V čase sv. Františka ruženec ako taký ešte nebol zrodený. Ale Františkova duša bola neprestajné vnorená do kontemplácie, ktorá zodpovedá takémuto typu modlitby. Spomeňme si na jeho kontempláciu Kristových tajomstiev: neha jasličiek v Grecciu, rozhovor s Ukrižovaným v kostolíku svätého Damiána, videnie na La Verne a prijatie stigiem. Privilegovaným miestom jeho mystických zážitkov bola Porziunkula, v intimite s Máriou, ktorú pozdravoval ako „dom“, „bohostánok“, „odev“ Krista. Porziunkula bola blízka Carlovi. Ale bolo mu vzácne – možno vplyvom rodinnej úcty – Sanktuárium Panny Márie, kráľovnej ruženca v Pompejách, ktoré Ján Pavol II v roku 2002 zvolil ako miesto nového povznesenia tejto modlitby. Medzi svedectvami sa nachádza jedno, ktoré spomína, ako Carlo v modlitbe pred Madonou v Pompejách prosí za obrátenie istej pani. Pani sa vrátila k sviatostiam a Carlo to považoval za potvrdenie účinnosti tejto modlitby. Keď prichádzal do tohto mesta – podľa zvyklostí Sanktuária – počúval spev ruženca prelínaný Božím slovom a kristologickými invokáciami ktoré po každom Zdravas´ Mária pomáhajú vhĺbiť sa do tajomstva. Táto modlitba mu bola blízka. Bolo to jeho každodenné stretnutie.

Modlime sa: Dobrotivý Ježišu, na tejto zemi si vyrastal pod láskavým pohľadom tvojej Matky, ona bola tou blahoslavenou, ktorá počúvala tvoje slová a uskutočňovala ich, ona sa pod krížom stala aj našou Matkou; nech aj dnes svojím pohľadom sprevádza naše kroky, svojím príhovorom naše rozhodovania, nech nás jej starostlivosť privádza do tvojho náručia a jej materská neha nech v nás oživuje dôveru v tvoju dobrotu a odpustenie, lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.