Vigília Ducha Svätého v Bratislave

Silvester OFM
23.05.2020

Milovaní bratia a sestry.

Už všetci túžobne očakávame príchod Tešiteľa - Ducha Svätého.

Všetkých Vás veľmi srdečne pozývame prežiť spolu s nami

"Vigíliu zoslania Ducha Svätého"

KEDY?

30. mája 2020 o 19:30 hod.

vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave.

Veľmi srdečne sa na Vás tešíme.

(Prineste si so sebou aj sviecu)