Pozdrav spoločenstvu veriacich nášho kostola

Efrém OFM
26.03.2020

Milí naši františkánski bratia a sestry, milá naša rodina ☺

Dlhšie sa chystám napísať vám a pozdraviť aspoň tak na diaľku v tomto čase obmedzení, aby náhodou pre dĺžku času naše vzťahy nevychladli.

Iste je to neľahká skúška, ktorú všetci momentálne prežívame. Zrieknuť sa čohosi, čo si sám zvolím, je vo väčšine prípadoch znesiteľnejšie než to, čo nám odoberie iný. Aj v tomto pôste to tak vnímam, že predsavzatia, ktoré som si dal sám či s bratmi v komunite, sú takmer žiadnym sebazáporom v porovnaní s tým, čoho sa „musíme“ teraz zriekať, čo nám bolo vzaté, a nevieme dokedy. Chýbate nám tu vy, naši priatelia, komunita trnavských veriacich pri našom/vašom františkánskom kostole sv. Jakuba; slúžime sv.omše v zatvorenom „prázdnom“ kostole. Ale, ako píše sv. Augustín, „sväté túžby odďaľovaním rastú“. A myslím, že sa zároveň očisťujú. Pravda, len tam, kde sa človek neutápa v žiali nad vlastným „nešťastím“ a situáciou, do ktorej sa dostal. Veď „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; (Rim 8,28)“. Všetko! A ja sa teším, že sa naše túžby naplnia, a znovu príde čas, keď sa o to radostnejšie stretneme pri slávení Eucharistie, pri stretnutí nad Božím slovom, pri káve v refektári, pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva, pri opekačke v záhrade, pri dobrom víne...

Veď, vari nemá Boh právo vybrať nám takýto pôst? Netvrdím tým, že Boh na nás poslal zlo; len ho dopustil. Stačí, že stiahol na chvíľu svoju ochrannú ruku, a naše zlo a hriechy prinášajú dôsledky. Bez Neho sme ozaj stratení.

„Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal: „Zhrešili sme, keď sme šomrali proti Pánovi a proti tebe. Pros za nás u Pána, aby od nás odňal hady!“ A Mojžiš prosil za ľud (Nm 21,7)“.

Aj tu však kresťan zostáva pokojný a pokorný. Boh je nepochybne dobrý a láskavý k svojim deťom. No niekedy nás musí potrápiť, aby sme pochopili, že nekonáme správne. Nemusel by, kebyže nekonáme hlúpo, čím ubližujeme sebe a blížnym a zarmucujeme Nebeského Otca; ako deti, ktoré nevedia či nechcú pochopiť, že veci, ktoré od nich rodičia či vychovávatelia žiadajú, sú len pre ich dobro. A tak prichádzajú dôsledky.

„Gad išiel k Dávidovi, oznámil mu to a povedal mu: „Má prísť na tvoju krajinu trojročný hlad? Alebo chceš tri mesiace utekať pred svojím nepriateľom, ktorý ťa bude prenasledovať? Alebo má byť v tvojej krajine tri dni mor? Teraz si rozmysli a uváž, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal!“ Dávid povedal Gadovi: „Som vo veľkej úzkosti. No nech padneme do Pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké! Ale do ruky človeka nech nepadnem.“ Tak Pán dopustil mor na Izrael od rána až po určený čas. Od Danu po Bersabe zomrelo z ľudu sedemdesiattisíc mužov. Pán poslal anjela do Jeruzalema, aby ho zničil. Ale Pán sa zľutoval nad nešťastím a povedal anjelovi, ktorý hubil ľud: „Dosť už! Teraz už spusť ruku!“ Pánov anjel bol práve pri humne Jebuzejca Areunu (2Sam 24,13-16)“.

Spolu s Dávidom som pokojný, že je to „len“ vírus. Že sme „padli do Pánovej ruky“ a nie „do ruky človeka“. Som pokojný, že ak sme už potrebovali napomenúť, že je to Pánovou rukou a nie rukou človeka; že tu nie je tretia svetová vojna, ale vírus; pretože Pán sa zľutúva, ale človek...?

Preto nech je tento svätopôstny čas a pôst, aký sme si my nevybrali ale vybral nám ho Boh, časom úprimného pokánia, očisťovania a posväcovania, aby nás Boh mohol znovu prijať za svoje milované deti, ktoré ho úprimne milujú, a preto im „všetko slúži na dobré“. Nech nás dnešná slávnosť Zvestovania Pána posilní v nádeji a radosti. Boh sa počal v Márii, stáva sa človekom, prichádza medzi nás (nebojí sa ani vírusu), berie zlo, hriech i jeho následky na seba, aby nás vyslobodil a vrátil nám Boží obraz a podobu. Boh je rodina a vďaka vteleniu Syna patríme znovu do rodiny Najsvätejšej Trojice, patríme do Božej domácnosti. Tak vám vyprosujem, aby aj do vašej domácnosti patril Boh.

Pokoj a dobro! váš brat Šimon, františkán

V Trnave 25. marca 2020, na slávnosť Zvestovania nášho Pána

p.s.: mám vás rád, pamätám na vás v modlitbách i pri každej svätej omši a žehnám vás v mene + Otca + i Syna + i Ducha Svätého