Informačník 01-2016

Brat OFM
01.01.2016

Pre symboliku orla boli určujúce predovšetkým jeho sila, vytrvalosť a výška jeho vzletu k nebu (majestátnosť jeho letu). Bol považovaný za „kráľa“ vtákov a už v staroveku bol kráľovským a božským symbolom. V heraldike sa (preto) uplatňuje ako symbol moci (vlády) a suverenity. Okrem pozitívnej symboliky, zohráva aj negatívnu symboliku - hriechu pýchy.

Podľa Aristotela, orol pri vzlete do výšky hľadí priamo do slnka; stal sa preto symbolom kontemplácie a duchovného poznania, v dôsledku čoho  sa v kresťanskej ikonografii stal atribútom sv. Jána, evanjelistu.[1]

Sv. Anton Paduánsky o tom v jednej zo svojich kázní hovorí: „... orol je obrazom blahoslaveného Jána; ten vyzdvihnutý do výšin nesmierne jasnou intuíciou mysle mohol kontemplovať a nám vyrozprávať o jednorodenom Synovi, ktorý je v Otcovom lone, o Slove, ktoré bolo na počiatku. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé ... Ján je ...  naznačený v obraze orla, ktorý lieta vyššie než všetky vtáky ... presiahol aj seba samého ... lebo hovoril „vyššie“, než človek môže hovoriť a preto je nazvaný ako „veľký orol s veľkými krídlami“ ...[2]

Orol je atribútom aj sv. Jána z Kríža ( 1542 – 1591)  z podobných dôvodov.  Pápež Benedikt XVI. v jednej z katechéz, o sv. Jánovi z Kríža okrem iného povedal:

„ ... život sv. Jána z Kríža nebol „lietaním v mystických oblakoch“, ale bol to veľmi tvrdý život - praktický a konkrétny ...  A tak môžeme pochopiť, že cesta s Kristom nie je ďalšou ťažkosťou na už dosť ťažkom jarme našich životov. Nie je niečím, čo by urobilo ešte ťažším toto jarmo, ale je to niečo úplne odlišné, je to svetlo a sila, ktorá nám pomáha niesť toto jarmo. Ak človek nájde v sebe veľkú lásku, táto mu dáva akoby krídla a oveľa jednoduchšie znáša všetky ťažkosti života, pretože nesie v sebe toto veľké svetlo; toto je viera:byť milovaný Bohom a nechať sa milovať Bohom v Kristovi Ježišovi. Toto „nechať sa milovať“ je svetlom, ktoré nám pomáha niesť jarmo každého dňa. A svätosť nie je naším dielom, ktoré by bolo veľmi zložité. Spočíva práve v tomto otvorení sa: otvoriť okná našej duše, aby Božie svetlo mohlo vstúpiť, nezabudnúť na Boha, pretože práve v otvorení sa jeho svetlu nájdeme silu a radosť vykúpených“... [3]

Svätý Anton Paduánsky v kázni na 14. nedeľu po Zoslaní Ducha Svätého, čerpá z dobových predstáv o spôsobe života orla:

„Orol má veľmi bystrý pohľad. Aj svoje mláďatá núti upierať pohľad na slnko ešte predtým ako sa im celkom vyvinú krídla. Keď niektoré z mláďat plače, zabije ho pred ostatnými a živí len tie ďalšie ... okrem toho sa hovorí, že kladie tri vajíčka ... niektorí ľudia naozaj spozorovali aj orlov s troma mláďatami: no ak ich má tri, jedno z nich z hniezda vyhodí ...

Orol je symbolom jemnej inteligencie a vznešenej kontemplácie svätých, ktorí obracajú svoj pohľad k pravému Slnku a svoje deti, čiže skutky, k svetlu Múdrosti ... Keď svätci vidia, že niektoré ich dielo (ich dieťa) nie je obrátené priamo k Slnku ... ihneď ho zanechávajú. Lúče milosti jasne ukazujú, ktoré „dieťa“ je pravé ...

klamné dielo pozerá k zemi ... prelieva slzy, keď mu chýbajú pozemské veci, a teda musí byť odstránené, aby vzrástlo dobré dielo. Keď odstrániš zo seba zlo, posilní sa v tebe dobro ...

Všimni si tiež, že tri vajíčka alebo tri orlie mláďatá sú tri lásky spravodlivého človeka: láska k Bohu, láska k blížnemu a láska k sebe. Tú poslednú je potrebné bezpodmienečne vyhodiť z „hniezda“ svedomia; lebo láska k sebe je závažnou prekážkou lásky k Bohu a blížnemu“ ...[4]


V súčasnosti ornitológovia rozlišujú niekoľko druhov (aj u nás žijúcich) orlov; samica kladie  dve (vzácnejšie tri) vajcia z ktorých sa liahnu mláďatá s odstupom dvoch až troch dní. Silnejšie mláďa (zvyčajne prvé) je však voči slabšiemu agresívne, pričom ho nepripustí k potrave, ktorú prinášajú dospelé do hniezda; postupom času také mláďa uhynie a je odhodené z hniezda.

Tento jav, na ktorý narážal aj sv. Anton Paduánsky vo svojej kázni, nazývame „kainizmus“. Je drastický, avšak z hľadiska selekcie dôležitý, pretože inak by sa k dospelosti (a k rozmnožovaniu) dostali aj slabšie jedince, genotypicky menej hodnotné, v dôsledku čoho by populácia orlov, nakoľko nemá vlastných predátorov, degenerovala.

V antickom a (následne) stredovekom poznaní prírody sa nerozlišovali druhy živočíchov tak ako ich rozlišuje súčasná zoológia.

 

Orol, po latinsky: aquila, znamená v pôvodnom zmysle, doslovne, jednoducho:  temný (tmavý) vták,[5] v dôsledku čoho sa do tohto pojmu „zmestili“ aj iné druhy dravých vtákov, vizuálne podobných orlovi a pripisovali sa mu vlastnosti, ktoré nemá. Tak údajne, že sa vrhá do vody aby ulovil ryby, v dôsledku čoho sa vyvinula symbolika orla ako Krista, ktorý prišiel (z neba) chytiť (zachrániť) duše[6] vo vode krstu (ryba je pradávnym symbolom ľudí - kresťanov).[7]

Tak loví ryby napríklad Orliak morský (Haliaetus albicilla), ktorý žije aj u nás. Hniezdi v oblasti Dunaja, Moravy a pri Zemplínskej Šírave. Je naším najväčším hniezdiacim dravcom; jeho počet je však vážne ohrozený. K najdôležitejším negatívnym vplyvom na tento druh u nás možno považovať exploatáciu lužných lesov a ich okolia, ktorú zapríčiňuje lesné hospodárstvo, športové a rekreačné využívanie krajiny. [8]

 

S podobným problémom sa stretáva aj preklad evanjeliového textu Mt 24,28 a Lk 17,37 v ktorom sa slovo „aquilae“[9] prekladá do slovenčiny ako „orly“.[10] Tie však skôr výnimočne požierajú uhynuté telá (zvierat) preto s názorom, že slovo „aquilae“ (grécky: aetoi) vyžaduje preklad „supi“[11] nemožno inak, ako plne súhlasiť. Napokon tak to aj - správnejšie - prekladá Slovenský ekumenický preklad (SEP).[12]

V starozákonnej knihe Exodus je orol pozitívnym symbolom Božej starostlivosti: ... potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Tu Pán na neho zavolal z vrchu: "Toto povieš Jakubovmu domu a zvestuješ Izraelitom: "Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol sem k sebe. (?Ex 19,3-4)

Pozoruhodný je rabínsky komentár: „všetky ostatné vtáky si držia mláďatá nohami, pretože sa boja iných vtákov, čo môžu letieť nad nimi. Orol sa však bojí len človeka, aby nevystrelil na neho šíp, keďže nad orlom už nijaké vtáky nelietajú. Preto so orol kladie mladé na krídla – akoby (si) hovoril: „Je lepšie, ak šíp zasiahne mňa, než môjho syna“ ... [13]

Je len pochopiteľné, od tohto komentára k symbolike orla ako Krista nie je ďaleko.

V knihe Jób je aj zvrchovanosť Pána - Boha - nad všetkým neživým i živým stvorenstvom vyjadrená obrazom orla: „Tu Boh prehovoril z lona búrky k Jóbovi ... (vari) Orol na tvoj rozkaz vzlietne do výšky, hniezdo postaví si veľmi vysoko ?  (? Jób 38,1.39,27)

Je v tom aj napomenutie, že človek, ktorý sa tak rád označuje za korunu tvorstva a chce si všetko podrobiť, ani zďaleka sa nesmie považovať za neobmedzeného pána všetkého.[14]

Už v staroveku si ľudia všimli dlhovekosť orla, ba dokonca akoby nevykazoval ani známky starnutia, preto sa nazdávali, že orol svoju mladosť obnovuje; čo sa odráža aj v starozákonnom žalme: „Dobroreč, duša moja, Pánovi ... on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.“ (? Ž 103,1.5)

Hoci najvyšší hodnoverne doložený vek orla skalného v prírode je len 26 rokov a v zajatí 57 rokov; je zaujímavý úlovok orla skalného v roku 1845, ktorý mal na nohe krúžok s údajom z roku 1750. [15]

V heraldike sa objavuje aj dvojhlavý orol, ktorého pôvod je (pravdepodobne) v kultúre Chetitov. U  Rimanov sa stal symbolom boha Jánusa, ktorý mal dve tváre a znázorňoval tak tvorivé sily, vševedúcnosť, bdelosť, pohľad do minulosti i budúcnosti. Ako symbol si ho osvojili perzskí Sásanovci, vládcovia Byzantskej ríše, objavuje sa na Balkáne; aj ako erb ruských cárov. Stal sa tiež symbolom cisárov Svätej ríše Rímskej Nemeckého národa a Rakúska.[16] (Viď. Obr.07: Erb byzantských Palaiologovcov - 15. storočie)

 

V období Rímskej ríše  býval orol znázorňovaný ako symbol na verejných budovách, minciach a pečatiach. Od čias Gaia Maria (157 – 86 pred Kr.), reformátora rímskej armády, býval orol znakom rímskych légií.[17] „Nosič orla“ - aquilifer - mal prestížne postavenie v rímskej armáde; v jej hierarchii nasledoval za centuriom (stotníkom), čo bola vyššia dôstojnícka hodnosť.  Orol bol symbolom moci a suverenity Rímskej ríše. (Obr.08)

 

Napokon je orol symbolom aj našej prírody na Slovensku; celková populácia (orla skalného) sa v zimnom období odhaduje na cca 250 jedincov. Situácia sa teda zlepšuje, lebo na Slovensku v roku 1960 hniezdilo asi desať párov, v roku 1964 štrnásť párov orla skalného. Tiež je zaujímavé, že dlhoročné sledovanie orla skalného na stavy lovnej zveri v Alpách vyústilo do záveru, že orlí pár má na populáciu kamzíka v lovnom teritóriu skôr pozitívny vplyv.

Tým, že z populácie odstraňuje slabé, choré, poranené alebo pre chov nevhodné jedince, plní dôležitú sanitárnu funkciu, zvyšuje životaschopnosť a plodnosť kamzíkov a bráni šíreniu chorôb. Ak orly skalné loviace v teritóriu kamzičej čriedy uhynuli, počet kamzíkov sa v ďalších rokoch nezvýšil, ale naopak klesol. [18]

V tomto kontexte môžeme aj lepšie porozumieť na prvý pohľad trochu zvláštnym slovám svätého Františka v Liste ministrovi: „Hovorím ti, ako môžem, vo veci tvojej duše, že všetko, čo ti prekáža milovať Pána Boha, a ktokoľvek ti v tom bude prekážať, či bratia alebo iní, i keby ťa napádali, všetko pokladaj za milosť...“ (?LMin 2)

Máme totiž tendenciu k individualizmu. Vytvoriť si (aj v duchovnom živote) sebauspokojujúci štýl, ktorý však môže prekryť skryté - negatívne - vlastnosti a tak si žijeme „spokojne“ vo vedomí, že sme dobrí. V nečakanej chvíli sa vynoria ako slabosť, či dokonca neschopnosť, vytrvať. Boj s „dravcami“ nás robí životaschopnejšími.[1] Becker U.: Slovník symbolů, Portál Praha 2002, str. 203

[2] Tollardo G. Anton Paduánsky Kázne, Serafín 2008, str. 235

[3] https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110216013

[4] Tollardo G. Anton Paduánsky Kázne, Serafín 2008, str. 115-116

[5] Pražák M.J. Latinsko-český slovník Česká grafická unie, Praha 1926, str. 97

[6] http://bestiary.ca/beasts/beast232.htm

[7] Becker U.: Slovník symbolů, Portál Praha 2002, str. 249

[8] http://www.dravce.sk/chvu/index.php/orliak-morsk%C3%BD

[9] Nova Vulgata Bibliorum sacrorum Libreria Editrice Vaticana 1979, str. 1815;1891

[10] Sväté Písmo starého i Nového Zákona Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1995, str. 2176;2254

[11] Johnson T.L. Evangelium podle Lukáše, Sacra pagina, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005, str. 283

[12] Biblia Slovenský ekumenický preklad, Nová Zmluva, Slovenská biblická spoločnosť 2008, str. 32;85

[13] Exodus, Komentáre k Starému Zákonu, 3. zväzok, Dobrá kniha Trnava 2013, str. 490

[14] Starý Zákon Překlad s výkladem, Job, Kalich Praha 1981, str. 268

[15] http://www.kampolovat.sk/sk/sokoliarstvo/dravce/orol-kralovsky

[16] http://histmag.org/Z-Orlem-Bialym-poprzez-wieki.-Cz.-1-symbolika-orla-w-starozytnosci-i-sredniowieczu-8200

[17] Pražák M.J. Latinsko-český slovník Česká grafická unie, Praha 1926, str. 97

[18] http://www.kampolovat.sk/sk/sokoliarstvo/dravce/orol-skalny

Q\3>}ގP4zGhcOϴ9C34}P4Iz9C3>}PQVgi>G(swueޗ>r1QVghMsOΣϴ}ގP5GhcOάϴR}ގP5<r1QV_}~G(s~wwf}>cOάZ>G(jyy՗z_ƟGYi>rO::G}cSάz9C/>}ގP5rA-8KYbYr昒Y7NԴ;CS(jC%i٤1h((L&ښZIqDU)z'r\{\c< n}E7"-uY\vQ!7^ޱ=ir Ojoz|6~Gڽ>}ގ@6E׽jo}1z>Xh>rWjo{O|ڽWc}}_bڽWc}ޏ.cg^}ޱ~}i~q֎@6~Gڽ\Z>}hcg^}ޱ}i>G {zII\ڽWc z>}irWjoO\ڽWcz>}h1z>Xi>lޏ{0>lޏ7Oh>r WjoZ>}h1z>Xiiڽ>XiAs?j_bz\6Gڽ>}ގ@6>KzOilޏ{7}Om}ޓ^z_.cc^j_ޏZ9Glޏ{7}IZ|6~Gڽ'֏Z9W/ڽ'֏1zpOގ@7VޥKz[z.}r Hcq\W>z8t˚ƆlIY4hO2)iHaE%iii[33$K LVejĝk&^Q g^|FM=@fNj&*!ɔL[~i7qUa\MԻ\MԹ¹kͣͪ-ErϛGUwR¹gͥ}7Q`gͣ5[u\mԛ\ynw4X.Yh}PXw,i E66ou 4M\U]nrכGUwRrכGUwQ>umVI~m'URrߛGUwsF,,iCQ`gͪ^muUAcJùkͣͪN¹k5Wu\_6FyEZhj7Q`kͤOVAnhY}LTjޱab Hr!E_6&J)?ƹwsy+CVLI.c7K"qYw*ҭ# בϩ\\1idwcݎMCwhTN֪q,C sŒy|r_MRok4ãJxQ/٣t]RƘBxIo"s4ȃ՚źh1em俚g/#1NjV{6=rViGdxV/>v>Z3aްxA\fݒIjέ|{f1խ@L`?Vn[OIܞ#Ww2q[NxNxA/")9H%r^m&qXś=[F_ UkQdu1M4`?JڅVkt'_B?T'4.K}i!-t;i+bWe=2B⺫Ex:Ⱂ5GCn+F#Y6Ҵ5ujAQ'JVeER F!0*xۓ̹ZD͙Gc\Mkwkֺ"c#:cUՙjVő&sN4b ZJ3@hQLQE dQSE (hPibGj(P( %-S(RRGZ;Q@ ))hiRR(){RR (*#YQIHx2mbf['\s ֹ]KǺuh3u OsXʼQ':5FaRGUl,#lW'5I ŸOGTc/#ԚXwzm,c?qV}SXO&Ͱ V4 kiL3lkw-g9YT708l~|B+;SmdJqkCO1yWc“MCSMe@1#`~S,2vqʠiT= 7m;]vh qUpM;9GEK/s[ُFpw-ad5IĴu*a[5Ϗ5I8˄v \1>l\7il[/u4͙$g'cD9gkk1rr'9[Nu D3 l<ᤉqWKm PXQGeT'%WD6tlvXDQB+ߵlQ!Im Y6VՌy*QPS-dCCOҥ5ʓt5sҴ欻HuޱzٺXMt@FlQܽjbF,)4JQFhLA(HQE%-%-0 ZJ(-&(i(Ҋ( &QE)hQ(Q@hc(3E0 (RF(Aʢ?AI+wbݵo%,6}mwmY#Q75Aȴ|}̍Ԕah'{ HrKT1rYFF8\k/YHE ~ăGr}b;8""ZU5NIHTڤ{y)#֦-I ̮5^q3pk%q5an"%G619DHrGV27GfD`7#;T 7G$`5M( `TXj#48]$Y=+HĴFwv_B4:|Χ;]oQAy2)7r~ל9οVb>8-uBm67Jֶ(9?Ҵm!GUkZxG   VrG*Du9ՙgMԃQ);8,hQPJV;~ճkV5lq6V=&۵kA\7v>21²e) CQ?JOҚ.&Y5Lًuޱ;zƸ]01/ZfZղ1ddRRBQEQ(PRъ1@1@LQKHh((QEҊ( @Q@b(bb(QEb()h=h`%>(̲\{c'?x-6}&纕@Pxt{5j(#ZTܙM~}#q# -ϡu Fsכ)s3вv6椐tnqڪ *O&/!y?J47-+8~N)r3NaEUץXfhз[ߥlZdkn׵kAڲm{VF.S-CL4CCOҥ5TkRn.zV!}lwkVR5Utd);RCL4 )QEQE-!Rސ 3A0 ZJZJ3@ (wbQE(@ig@5 ( (4PFhRRPNSҕQ=׼W ֔cޢEk nl z-"ּy$I vnYɦM,4,Iړsw;"U0X3ThਫHJ՛)BT~S=huIeRS؆gLFNcWmfh*(5Dzj}\WF#+)E="yYkIhspk"ufA(3&v{L9"p}A\TΠ 染ڕXWdJ9UT|jO/wJ=.w/UEHq])R/\"+F_7Zg6w3M4ysy'6ѻEc$۲GDmkɜ$:y 4g>YیV&6 f8_V{䑤iXu9kZx:5zh9Cq&AFk/aA ǪPu} vgPX)f`qү$|-'-w_M\"uZ })kh_Ve$ d++hsnRuvړhAZ"ߵlZR5Fշjփdvh;W4] u2L:(1 D*SQ?JhEIV]Jԛ˚$HŻXMlwkֺ"a#6^UK֪n4$ZJZ)tQIEQE4QLQ@J PFh (( E4fGj1`^'_0rI{b6FX^Y >e[q<}Oʸ=o7~B@W=LB[0؈HVrN~oA\!ݎRĮG~"1z tD̥w [1Оȱ23WR zVmXW'qHmǨZMo* G=nʲ xٝy7䚒8 $j Ls^L^ a'ueꡱRE£G=ƞ, *:/o~l$hs1\<:UOS!Z5^,EҪ%Mbέ^X.őr;c+[q+}W[],soæy_q\%dG:g#RVՙ+VgR0̽brCҴb#9V \͐Qdd`m52r R\`g@8E0H p p&*z0K3YpG4H8-GZTv4H8MT OA{2vV$` QFt5z+ۖG8r yȦޥ>Ɓ9h|6*uAT񊸢[!|GHFjp9`Ȧ x<"EQUsV-\?tlT^%s(ӊ=u:Er:שxNi’39ه"m+W]4F5"toLi5u?gg4YIhU%dyͷuRQJ(((P@xUuvc4-b׵cŭe#XVݫZ ɶZviĺ2)S-dCCOҥ55f\92i9}s޺`c#2^Y̽jVȍ)OZm2EP)if;Ri vQKIށ;AE1Q@ (EP@ZLњ(QEo)1KZO`=k D`mB.SV<^@c#5?|z&葅*ȫ\qRz*:dUyTTi;E}h{I^jf}f2>dcjXKt c+4dHNI>LӰӱFC{TqCk;[8!%cA1D7SV^ěy*yG٣r`F_늢Ѱ|,zJu?:4)z`Qaځ: ) D2<ʤ ;*GHԭ9*PhL vĪG59~B-V̧JdRQ2z3i%pebb}hn^acoD43IdR)olӣ@o+:RB Wk6ЍnAA[rgE+]z-SE2lt5im4VVM̽LB]|3oFU +@FviRעm%R(PRE (J)P){:֬Eګb*4h[ŭcֵ{VR5mڵY6Z#xc,uQHbT~&Y=+Nj˹kHƺXMlwk`a#6^UԵUddH)M%P )i3@ ( IQIH(KIFhPz@@h(EQGZ E,+ewqcJqu5;-, жŹ-5Jс(JFѽvb&0F\zpz}puu#zԖW I>c=έQZ&Vq,y6;F{֖eyB~5po͟ +m>|x's֢֟/y1e?:p}~NbE_K%O5_*^+ug܃+k)p?ZqPե()VvgU2˒Fbxw_ة?l@_scJKE#>c}sҸG'ڞPV2'ԵWZm3w,j).11~ӵ3!+6i$6Y`~|Uo+`E8\;:g5<<9vQ0[mf, ^义m~+@dIߑ/np)ͶXUz$"51jHWh[v{T2'M 18:1\<ՙ7oU'ꤑ)rNj{yۡ4h<}7'8 &H NoU#k{ Y.YQ"A' ܨz.8))h$=/'>,,fB;-G VyqީX*/AdwUj&ݎxų@Ir& 59-ԢY2:}W1:j<}kiV#$gMR?s~pZIw%ܜjcDK3\ ujBgU#liUE,9aRW.>A(9'$f:yf4A^pj }A;RI0W'qsN=Kv)DY dpmJNTTR!TfrbP3i {Ըن_zWUhœ)#;sRd摶ii c1s#KldTlF".rhv8G;bD>)Xf"$Q} >>E_,=9ZX[dO^Glc iK+ӭLZHM+F7.Jqp.a(|@ UcqFS85=YɖL9o֠ԇcXۯ'ͼ!H|?5m ff#0yJwئ\MmbȆp)"欑擥.:R☄NW쬤#E9c}GcԼ2 f'֪0}1blppK1VHQARA())hE E);H)(h( ZQU֬Eړ4 [޶-{VR5mڵnխ sH%ecfuQHbTzh VeiҲz&r15S[7]ba#:^U̽js[#"3%)4-%b(-% 0UU}WS홯$.ܵXUp%h2"Ƹ_xK6|ë7Uծu{u*|5W}"u‡.|Csz"V'$;T`#ެ8l ڹSTGUϲHOljNGz%`A2+NMImpqfqq,ciA_SB[o~JB+Zh# txAMfGjG'H"WЛ`Wsxo,rZ@B<Bg< XtaU6Fzt$vSHzv*,<秵A4l`+HVR٦̙j7*v{QT7.1W @ TcWY$$6Z}봜0i]:m99AV#zM Șu=iI8a5D`1S>[PnI*/oc[f܊02)6; ݒBTpK=EVI64G8ϭK(6?Z׳Yf+STMP!E&;Amܤq jX<J[g綺a랽(r}WVp5]NRZZP9XhmnyQY[Y7,\aQrviTAֻ-#zׂ "SW],:[+n%-9(@QLQE (E0 њ3@Kڒ @(((HqV"5)1kڱVŨX&կjֆmV#xcZɖQE!Jj'MRj̹92i6bwkn5tFlU*ԽjVőJq1PiTsO-45U-VJ͹V:y@.gCgr:pZۨdmrk JkXI#;WZwSJ:#ED]6:VN,]\pk< Xdۙ2JѕG T;SM݁װpg&ƉGZ7{U=NqڒCnЫ{ErpN,Ӥ|}{a()ɭ#IY%pE_]@Y |is [6%T G7PJ1֠hi{VqQb8b6ݐUXa z>D p{,+%ӱda%rbM#MO9!)t͈ˆ.)+A.4;܅G~PQҬ\ ,&p*TQzi# *ԀLSe$慞H;S:H ~q-cQu5 Nzvh\2ZeŲNsYz9+7mA*zJi:EU!\r;(" Ջp d 8 bWAS 3RAB{|Z[b|'$ߚѵeOJbfd8p++f5ye淴]>d{HZerWkJ.Z#)g%mKZhczG|E p# zi8-NJ9uWE ( ;QK@(Ev3E0 (4 (@R(JBQLaځE 3ҠZ>ԘѡoVŭc^Քbm[vh{VMjևsH%ecfuQHbT~&˚Ӛ.kHc\u5uޱ{LLdf֪-Uj6H)IB׼Kmq->4;Gխ:w,џ&U  ӴXC&GQ]dJӃ$ 3RQRK=q 1]>0jI97@b-! Ztÿsκ']ҳzk4uIT#sJż9mv*pII\ětgV(xqIlʞAVKxقs&j0bIQy[{sv#5r<qLKz5)6?ʺzH'I#}*}+4}I5==&yaǡS Sr,_K]'8ii3E-LQEPhQGz@ (SHZ(L(4f(PH*xUuV#=)10v{^Տo+bֲM^խjʵZi.S-CL,uQHbT~ЙRnsZt˚$HŻXMlwk 5QչO&MO,d[#6ekVZlWݱETu#ֿu5[Jۯ7'ZQM-FcP9 P1sCzHQ49بy)r1CcJܶ*hn.0?SwdW.g + HUUpNj7!p1mimo!F 0 EjTdF< r7#&7> YIS+8Ues b#|&1E(sn[QT")Fz൫7h^*Gq^YZs,CrJQW[ЫT+XSviWDIs+ҌXdjuq<腄,U^$ 1KH(LJ)i 0 (f@Rf4Q@P(QH(p)E&( @b>,ho[oZڵZ^իj瑴KPS-dQE!Jj'M &˞5f\5HuޱnzںXMt@Fdy狵lE#]ޫ$)i6uy]|s-坆*JF?9vo ʚ2V2Zef#4\MMqk"m=!]4O+*rZZ%֦`uV_d&A!EoݠTtR-ԓIEuFbG4&aGz)jZ;bsKI@P(Hyȧbbr5azZ(PE-%Si( Eb94J)i;ES4 )s@ZVZj4h[kڱb׵e#XvVɶZviĻL u2LQE!j'RS@Te55f\5Lbwkn5S]1/uwF]y"Ao*9?SEq$D);%UQHyIKHJ(hJ)h( E-RRP^_/?U}˦?Q^X^+F435θGqYU4M)JZg[<gCG+ijk/(5*A ғ5nQm7 ]!22 y߇)g8d+evӑc%r}+ YSVSF-'ZZ8JZJ( (H)i;4QE!(4PhE:P(SEOWb.,hз+b׵c^Քbm[vh+*۵jڹou21Y2(=*'RS@Sf\IVe֑3f-zŹ[wCc\u5LjuEҬZ@AE!KY&\OjΩ"Kx)5"TuQ{vr6sQ~yAZ~#m-xT@~f0zךH$䓒jZT4 O5x +k˷Wt;jG+Y!^  )ާ֢;hSm:Uw:W ҮjW5̄O>Y3iTv$9'X[QA$`Whvwa x}tQspIEt4uf5jid9ZC@ E%QKE%)QEa;1@ E&ih1L(E J)hPE r2(A@khVb)oJg0Gg]?UϏWZ<Bģכ$`1Bwc5>ͧV^k;D# qTr#Ҟ"LlFL-+B&% =뻷[tؽ:'f-҂&`pZ~RRY&8QGJZ(H 1wbi(bIK@ ESQ( ^f!U֬K/^Ց[c#X6ݫV՗l:V"ou2IRdERjmL +:uIGpUĆa/ZĻL]'ZǹN:mo"0y--R=6[ 8'Nkϼk,7l Tu5W"ͻ>y6y%ĬIcgO:=tgP%Fs/uZB" `*SQVDnh- :7WɵM>6v;1~Tyzڎ5w1ǰ[ͨGC(.i]'&95I0&'5SMӥo#r\A]m<1kcy^+ygDm<"ko#}Pxwj,Ӄ9ҽ*#"BWN'edJ1KEش9JZ`QA Lv LRP+(斀 QF((RQZ1IKL())Q@H-E&(AMޓ421kb+:HٚS;RTXUzI8\SSr_D*vC1*;{WSq""TtBba*bAъPhBQKI@XZ;Q@(E4b (b)E8ij!ȨPUK)mץlگJ̷ClZJF5-JԄtuZQ 瑲,JTh8fZZ) CLj}! 2V*UK1n#X1k~:qPI[xhU[x}V.Qj%\E6HEH)) h) -%1A"欑QMϖ:4=xLY"ZdsV|RڶNvK~j[V]E#7 S|j6mO\?}(k[}ڟ0L'ڗ5m7ñsAIoj9(+[}ڎ`Q2|<7=(/.`2|s)Q1s /Zfs)S jڏ{QWGZeԹ(+[}ڟ0r>E/Zes)Q7e9L"o{Q_j9eyy_j>G0r^Ej/f\OGk[ts'Io{Q_j9(=[}ڎ`2|GZes)`o{Qoj9Ek}ڏQOh k}ځmG0r>EEk}ڏQOGZes)P`_Q_j9eyyG})R_j>G0r^EAoQoj9=ڴů<[{RS1mtړJQ[U-xPbr-Dd֌1c$PG+&b(ԠVm(R ZC ( (iLPL jҴ+,w=MhFCT-m[-F`R'6߳{Vړ\1I_j?g9LQoj?gs)oj>ZGGd}ڏVKj9cڏ{VGG0LR}ڶ[g}ڎarfձjOQ>S#}ڵj>G0LQ_j?/S}ڶZGGd}ڏVGS#}ڵG)_j>Zg?cڏ{V=)_j>ZGGd}ڏVGS#}ڵj>G0reկ{Q{QG}/l}ړ9LQ_j==S#}ڶ>GS#mZgJ9[ojm@AOR[YHqڬ,^"NJH#NN O8 RQEQEQEQESM+RbJoSm;c˩ѶUUXF.+Ty^cmhXQ{UmbGV6ѶUUXF.+TyUcmhXUmbGV6ѶUUXF.+ty^cmhX{Q{UmbGV6ѶU]XF.+TyUcmhXQUmbGV6ѶUUXF.+TyUcmhXQUmbGV6ѶWWXF.+Ty^cmhX{QUmbGV6ѶUUXF.+^yUcmhX{Q{UmbGV6ѶUUXF.+Ty^cmhX{Q{UmbKhE":pJm.(X%8-;1((((((J( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((('/>