P. Stanislav Jozef Albach, OFM - (*28.01.1795 Bratislava - + 12.12.1853 Eisenstadt, Rakúsko) - prírodovedec, pedagóg a hudobník.

    Narodil sa v rodine sluhu. Po absolvovaní gymnázia v Bratislave tu pokračoval v štúdiu filozofie. R. 1810 vstúpil do Rehole menších bratov - františkánov a neskôr pokračoval v štúdiách v Stoličnom Belehrade; teológiu študoval v Boldogu a Bratislave. Kňazské svätenie prijal r. 1818. Pôsobil ako organista v Szombathelyi (1816) a v Nových Zámkoch (1817). 
Ako kňaz bol kazateľom v Nových Zámkoch, potom v Trnave (1820), v rakúskom Eisenstadte (1823) a v Pešti (1824). R. 1838 odišiel natrvalo do františkánskeho kláštora v Eisenstadte. Venoval sa prírodným vedám. Mal obsiahly herbár a bohatú mineralogickú zbierku, ktorá sa dnes nachádza v zbierkach františkánskeho gymnázia v Malackách. Napísal niekoľko diel z botaniky a mineralógie, ktoré zostali v rukopise. Tlačou vyšli dve jeho učebnice zemepisu, a to súbežne v nemčine i maďarčine. V rukopise ostal jeho 1300 - stránkový denník, ako aj nemecký preklad uhorských dejín od maďarského historika Michala Glycéra Špánika SchP. Ako hudobník skladal náboženské piesne. Bol organistom a vynikajúcim klaviristom. Stal sa osobným priateľom Franza Liszta (1811-1886), ktorému venoval niekoľko svojich skladieb. Jeho rukopisná pozostalosť sa nachádza v zbierkach Univerzitnej knižnice v Bratislave. Predovšetkým bol vynikajúcim kazateľom. Viaceré kázne vydal tlačou. Bol autorom modlitbovej knižky, ktorá vyšla v nemčine, vo francúzštine i v slovenčine.

    LITERATÚRA: LKKOS str. 11 spracoval Ľubomír V. Prikryl.