P. Kalazancius (Calasantius) Andrej Zabitý. OFM - (*1749 Malacky — +11.11.1793 Malacky) - organista, kopista, teológ.

    V rodisku poznal činnosť františkánov, preto zatúžil vstúpiť do ich rehole. A tak sa stal františkánskym novicom v kláštore Svätej Kataríny 01.09.1770. Za kňaza bol vysvätený v r. 1773 ešte počas teologických štúdií. Po skončení štúdii pôsobil vo františkánskom kostole v Bratislave (od r. 1775), v Malackách (od r. 1777) a vo Vespréme (od r. 1778). Pretože bol veľmi hudobne nadaný, predstavení mu dovolili absolvovať hudobnú školu V Pešti (1779 - 1782). Potom pôsobil ako organista v Bratislave a v Malackách (od r. 1786). Jeho vlastná hudobná tvorba nie je doložená, originály jeho diel sa totiž nezachovali. Známe sú jeho odpisy troch notových zborníkov, ktoré obsahujú omše, antifóny a litánie. Nachádzajú sa vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Pretože bol chatrného zdravia nemohol svoje povolanie zastávať. V strastiach choroby spisoval Nobile Hexameron moralium conscriptum (Vznešeným hexametrom napísaná morálka), príručku morálky, pričom použil najmä dielo františkánskeho moralistu P. Reiffenstuela. 

    BIBLIOGRAFIA: Nobile Hexameron moralium conscriptum, ei pluribus excerptum, casibus quibusdam irradiatum, ac ad normám R. P. Reiffenstuel compillatum, necnon casibus extraordinariis elucubratum per P. Calasantium Zabitý, Franciscanum Provinciae Marianae in Hungaria. Queis aduntur sacrae eloqtientiae loci, e quibus oratía sacra desumipotest. Latinský rukopis o veľkosti 20 x 16 cm, strán 454. Teraz je v Univerzitnej knižnici v Bratislave, signatúra: Ms 381.

    LITERATÚRA: S. Farkas: Scriptores. 103 n; V. J. Gajdoš. : Františkáni na Záhorí. Brno 1939, s.22; V. J. Gajdoš: Františkánska knižnica v Malackách Bratislava 1943, 40; I. Kotvan: Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava 1970; V. J. Gajdoš: Františkáni v Slovenskej literatúre, Cleveland, Ohio r. 1979 str. 193 - 194; LKKOS str. 1501 spracopval Ľubomír V. Prikryl