P. Dezider Anton Dubay, OFM - (21.12.1902 Žlkava, okr. Zlaté Moravce - +16.10.1993 Sološnica, okr. Malacky) – jazykovedec, bibliograf.

    Pochádza z roľníckej rodiny. Študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach a Bratislave. Do františkánskej rehole vstúpil 27.08.1919 v Trnave. Filozofiu absolvoval v Hlohovci (1920-1922) a po povinnej vojenskej službe pokračoval v štúdiu teológie v Žiline (1924—1927). Za kňaza bol vysvätený 09.10.1927. S povolením rehoľnej vrchnosti pokračoval štúdiom slovenčiny a nemčiny na Univerzite Komenského v Bratislave (1927-1928), na pražskej Karlovej univerzite (1929) a vo Viedni (1930). Potom pôsobil ako profesor na františkánskom gymnáziu v Malackách (1931-1940). V marci 1939 na univerzite v Bratislave dosiahol hodnosť doktora filozofie. Pre nepochopenie zo strany predstavených odišiel pravdepodobne v r. 1940 z rehole, ale srdcom zostal vždy františkánom a preto ho uvádzam v tomto nekrológiu. Neskôr nastúpil do Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
    P. Dezider Dubay literárne pracoval v slovenskej jazykovede, a tiež v knihovednom výskume a v bibliografii. Stál pri zrode Bibliografického oddelenia Univerzitnej knižnice, ktoré malo za úlohu evidovať knižnú tvorbu na Slovensku, neskôr tam pôsobil ako riaditeľ. Bolo treba evidovať všetku knižnú tvorbu na Slovensku. P. Dubay sa na to podujal a vydal niekoľko samostatných zväzkov bibliografií. Výsledkom jeho práce bolo niekoľko bibliografií, ktoré zachytili vydavateľskú činnosť na Slovensku v r. 1939-1947 (Slovenský bibliografický súpis kníh za roky 1939-1941, Bratislava 1942; Bibliografia slovenskej knižnej tvorby za roky 1942-45, Bratislava 1952; Bibliografia slovenskej knižnej tvorby za rok 1947, Bratislava 1951). Spolupracoval aj na slovenskej časti Bibliografického katalógu za roky 1949-1951. 
    Popri bibliografii sa aktívne venoval výskumu genézy slovenského jazyka v mestskom prostredí so zameraním na 15. a 16. storočie. Jazykovedné štúdie sa týkali slovenských listín zo 16. storočia, opatrovaných v Kremnici, ďalej výskumu nárečia v Kiripolci dnes Kostolište (. Pozoruhodné sú najmä jeho príspevky o kremnických slovacikách z druhej polovice 16. storočia a prvej slovenskej tlači z r. 1480, ktoré publikoval v zborníkoch Linguistica Slovaca v r. 1939 a 1946 (Z jazyka kremnických listov z roku 1564-1569, Kremnické listy z rokov 1564-1569) a v Slovenskej Bratislave r. 1950 (Bratislavská prvotlač). Článkami o slovenskej knižnej kultúre prispieval do ďalších časopisov (Kultúra, Slovenský rozhlas, Obežník slovenskej národnej knižnice, Národný pracovník, Slovenská nedeľa, Svätá rodina nazaretská. Stráž a Slovensko) až do obmedzenia jeho činnosti r. 1951.
    V knihovede objasnil históriu zriedkavej latinskej knihy Jeremiáša Slovácia, ktorý pôsobil síce v Česku, no jeho rodinné korene boli zo Slovenska. V inej štúdii sa zapodieval otázkou odpustkového listu bratislavského kanonika a farára Jána Hana, vydaného na podporu boja proti Turkom. Dokázal, že list bol tlačený v Bratislave roku 1480. Jediný examplár tejto tlačoviny, ako prvej na Slovensku, sa opatruje v mestskom archíve v Bratislave. Články prevážne o knižnej kultúre uverejňoval aj v časopisoch: Slovenský rozhlas, Národný pracovník, Obežník Slovenskej národnej knižnice, Svätá Rodina Nazaretská, Slovenská nedeľa, Stráž a Slovensko. Niektoré svoje práce vydával aj pod svojím krstným menom Anton Dubay.
    V roku 1951 bol redaktorom bibliografického časopisu Slovenská kniha. No od októbra toho roku ďalej nemohol pracovať v Univerzitnej knižnici. Po nútenom odchode z knižnice prešiel do pastorácie. Pôsobil v Bratislave, v Klačne (1958-61), v Rohožníku a až do svojej smrti v Sološnici.

    BIBLIOGRAFIA: Príspevky k jazykovej charakteristike Kiripolca. Sborník Spolku záhorských akademikov so sídlom v Malackách. Trnava 1942, 72-103; Štyri záznamy so stredoslovakizmami zo XVI. storočia. Sborník Spolku záhorských akademikov, 217-228; Kremnické listy z rokov 1564-1569. linguistka Slovaca I-II, 1939-40, 307-352; Z jazyka kremnických listov z roku 1564-1569. Linguistica Slovaca IV-VI, 1946-1948, 307-331; K otázke prepisovania starých písomných pamiatok zo Slovenska. Jazykovedný sbomik Dl, 1948, 67-75; Megistanum metamorphosis M. Jeremiáša Slovácia Strenického. Z bratislavských knižníc. Bratislava 1950, 67-72; Bratislavská prvotlač. Slovenská Bratislava I, č. 1-2. Bratislava 1950, 109-122; Slovenský bibliografický súpis kníh za roky 1939-1941. Slovenská kniha. Sostavil Ján Sedlák a Ján Mišianik. Bratislava 1942, 131-278; Bibliografia slovenskej knižnej tvorby za roky 1942-45. Bratislava 1952; Tvorba slovenská, Bibliografický katalóg Československej republiky. Literárna tvorba z roku 1946. Praha 1947; Bibliografia slovenskej knižnej tvorby za rok 1947. Bratislava 1951; Úlohy nášho bibliografického výskumu. Kultúra 1943, 498 n.
    LITERATÚRA: J. Kuzmik: Slovenská národná bibliografia v dvadsiatom storočí. Knižnica V, 1935, 16-59; J. Kuzmík: Prehľad bibliografie slovenskej a bibliografie inorečovej so slovenskými vzťahmi. (Separát z Knižnice ID-IV.) Martin 1954.; Lil.: Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s.54 a nasl.; Budinský, í. a kol.: Františkánske gymnázium v Malackách 1927-1945 a jeho maturanti. Bratislava 1997; LKKOS str. 262 spracoval Rudolf Hudec.