P. Peter Alkantara Jozef Esterle, OFM  (*30.06.1890 Zohor — 29.03.1977 Beckov), pedagóg, cirkevný historik.

    Do základnej školy chodil v rodisku, gymnázium navštevoval v Skalici, kde bol chovancom Serafínskeho kolégia v tamojšom františkánskom kláštore. To ho predurčilo stať sa františkánom. Do rehole vstúpil 26.09.1907 v Trnave. Prijal rehoľné meno Peter Alkantara. Po jednoročnom noviciáte dokončil vyššie triedy gymnázia. Teológiu študoval na univerzite v Budapešti. Za kňaza bol vysvätený 30.06.1914. Začal účinkovať ako lektor teológie na františkánskom učilišti v Bratislave. V príprave na profesorskú dráhu v rokoch 1916-1919 študoval na univerzite v Budapešti dejepis a latinčinu.
    Keď sa po prvej svetovej vojne rozpadlo Rakúsko Uhorsko a s ním aj Mariánska provincia, slovenskí františkáni si zriadili teologické učilište v Žiline (1921). Medzi jeho prvými lektormi bol aj P. Peter. Roku 1924 získal doktorát filozofie v Budapešti, potom sa plne venoval pedagogickej práci na františkánskej teologickej škole v Žiline, neskôr aj v Bratislave; prednášal biblické vedy a jazyky. Po otvorení súkromného gymnázia Rehole menších bratov s právom verejnosti v Malackách stal sa jeho profesorom a prvým riaditeľom (1927-1939). Potom znovu pôsobil na františkánskej teologickej škole v Žiline až do r. 1950, keď kláštor násilne zlikvidovali. Zastával aj úrad definítora františkánskej Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku (1938-1939), bol gvardiánom v žilinskom kláštore františkánov a prefektom štúdií - hlavným správcom všetkých františkánskych škôl na Slovensku pri provinciálnom úrade v Bratislave, magistrom novicov v Malackách, členom výboru, neskôr predsedom dorastového odboru pri Okresnom úrade starostlivosti o mládež. 
    Posledné roky života prežil ako dôchodca v Charitnom domove v Beckove. Písal po slovensky a maďarsky, zaoberal sa dejinami františkánskej rehole, publikoval v rehoľných časopisoch. Napísal historickú štúdiu — dizertačnú prácu Mikor jottek a ferencesek Magyarországra és hol épult elsô kolostoruk? (Kedy prišli františkáni do Uhorska a kde založili prvý kláštor? Ostrihom 1925). Zaoberal sa v nej najstaršími správami o aktivitách františkánov v Podunajsku ešte za života sv. Františka z Assisi a dospel k názoru, že prvý kláštor mali v Ostrihome (1222). V časopise Serafínsky svet uverejňoval historicko-kritické články o vzniku františkánskeho tretieho rádu (terciárov), o živote sv. Františka a liturgické úvahy. Na odpočinku v Beckove spracoval a v strojopise zanechal Latinsko - slovenský a Slovensko - latinský slovník povolaní (1976).

    BIBLIOGRAFIA
    Mikor jottek a ferencesek magyarországba és hol épult elso kolostostoruk? Esztergom (1925), 8 , 47 s.; Latinsko-slovenský slovník povolaní. Beckov 1976. Strojopis o 138 stranách; Slovensko-latinský slovník povolaní. Beckov 1976 Strojopis o 111 stranách.
    LITERATÚRA
    C. Lepáček: Naši jubilanti. Bez miesta a roku (1939). (K 25. výročiu kňažstva Petra Esterleho a Ilumináta Smida.); Dr. P. Peter Esterle jubiluje. (K 25. výročiu kňažstva.) Serafínsky svet 18, Kremnica 1939, 181-184.; LKKOS str. 29 spracoval Vojtech Šarluška