P. Marek Anton Repkovič, OFM (*1694 Častá, okr. Pezinok - +06.01.1758 Nitra) - hudobný skladateľ, pedagóg.

    Po vychodení rétoriky sa ako dvadsaťročný prihlásil k františkánom. Prijatý bol do noviciátu v kláštore Svätej Kataríny 12.12.1714. Dostal rehoľné meno Marek. Za kňaza bol vysvätený 08.04.1719 v Trnave. Dva roky bol magistrom novicov v Trnave, kde sa neskôr stal vikárom a gvardiánom. Okrem iných pastoračných povinností účinkoval a dirigoval chorálny spev. Pôsobil ako regenschori a učiteľ spevu vo viacerých kláštoroch (Bratislava, Trnava, Nitra). 
    V prvej polovici 18. st. bol dominantnou postavou cirkevnej hudby v Mariánskej provincii a mal hlavnú zásluhu na rozvoji figurálnej hudby. Kým jeho staršie diela, ako Litaniae de S. Francisco (Litánie ku sv. Františkovi), sú veľmi jednoduché, okolo r. 1730 sa prikláňa k rozvinutej figurálnej hudbe, ktorá sa odzrkadlila i v jeho zborníku Simphonia Coelestis sive Liber sacrorum (Nebeská symfónia alebo Kniha posvätných), ktorá obsahuje jednohlasné omše na sviatky svätcov, rôzne prózy, hymny a introity, podobne ako i ďalšie diela zo 40. a 50. rokov, ktoré sú charakterizované rozvinutou náročnou koloratúrou (tzv. Kantatenmesse). Okrem vlastných diel zostavil i zborník árií a strofických piesní Hymni religiosi... (Duchovné piesne), ktorý obsahuje skladby P. Roškovského. 
    Z jeho hudobnej činnosti sa zachoval rukopisný notovaný zborník latinských piesní. Obsahujú nežné barokové piesne o Pánu Ježišovi, aj dvojhlasné, o Sviatosti Oltárnej, o Panne Márii, veselé vianočné dialógy, piesne pôstne a veľkonočné. Na prednom prídoští zborníka je rukopisná poznámka : Post pie defunctum P. Marcum, directorem chori Nitriensis, remansit liber hic propria cura propriave manu scriptus, in isthoc conventu Nitriensi scilicet. To znamená, že ide o vlastnoručné dielo P. Marka Repkoviča, ktoré po jeho smrti zostalo v nitrianskom kláštore. Tam sa donedávna aj opatrovalo. Repkovič týmto zborníkom obohatil barokovú hudbu a spev na Slovensku, ktorá má vynikajúcich predstaviteľov práve medzi františkánmi (Bajan, Pascha, Roškovský, bratia Dettelbachovci a iní). 

    BIBLIOGRAFIA: Zborník latinských kostolných piesní. Latinský notovaný rukopis fóliového formátu, 197 strán. V Univerzitnej knižnici v Bratislave budú pravdepodobne aj iné Repkovičové hudobné zborníky, len by ich bolo treba indentifikovať.
    LITERATÚRA: S. Farkas: Scriptores, VII; V. J. Gajdoš: Doplnky k životopisu a dielu Pantaleóna Roškovského. Musicologica Slovaca II, 1970, 131; V. J. Gajdoš: Úchytky z františkánskej knižnice v Nitre. Strojopis; V. J. Gajdoš: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 150 a nasl.; Elschek O.: Dejiny slovenskej hudbv. Bratislava 1996, s.103; LKKOS str. 1149 spracoval Rurolf Hudec.