Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánske námestie 15
920 01 Hlohovec
Telefón:
+421-902 122 445

Patrocínium kostola:

Kostol Všetkých svätých

Bankové spojenie:

číslo účtu:
SK96 0900 0000 0051 1866 3152 BIC/SWFT GIBASKBX
Podpora pastoračných aktivít, života bratov
a opráv kostola a kláštora. Prosíme o vyplnenie kolónky "účel platby"

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

br. Zachej
Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Jeremiáš provinciálny vikár (zástupca provinciála), gvardián (predstavený kláštora), správca kostola br. Damián vikár domu (zástupca predstaveného), pastoračný kňaz br. Bruno regionálny a miestny duchovný asistent OFS, pastoračný kňaz br. Zachej kostolník, akolyta, miestny animátor pre pastoráciu povolaní, služba v rehoľnom dome br. Terézius kostolník, služba v rehoľnom dome Bratia vo filiálnom dome v Beckove: br. Félix Mária správca kostola sv. Jozefa, pestúna a Duchovný správca v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove, člen misijného tímu, animátor SPOS, duchovný asistent o.z. Katarínka, duchovný nepočujúcich osôb - komunikujúcich Posunkovým jazykom br. Egid zástupca gvardiána vo filiálnom dome v Beckove, správca siete predajní František s.r.o., pastoračná služba v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.
v Beckove
br. Leopold správca kostola filiálneho domu v Beckove, pastoračná služba v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Vladimír Olbert (Fr. František Xaverský, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421-2-544 34 738
e-mail: provincial@frantiskani.sk


P. Simeon Peter Brindzák, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421-2-544 34 738
fax: +421-2-544 34 342
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


P. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonimický úsek
tel.: +421-2-544 34 738
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Filip
Františkánska 1, 917 01 Trnava
filantrop@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Félix Mária
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Egid
Správca siete predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Anton
Vedúci misijného tímu
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
pantonofm@mail.ru

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Rafael
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, moderátor pre misie
klastorts@frantiskani.sk

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
www.komisariat.sk
Služby v provincii