Gifra


Gifra (z tal. Gioventú francescana – Františkánska mládež) je bratstvo mladých ľudí, ktorí sa cítia byť povolaní Duchom Svätým nasledovať Ježiša Krista, vo svetle odkazu sv. Františka z Assisi.

Gifra je:

* súčasťou Tretieho regulovaného rádu sv. Františka,
* spolocenstvom viery, ktoré má:
      - Eucharistiu za centrum,
      - Evanjelium za vodcu,
      - Cirkev za Matku,
      - chudobných a posledných za bratov;
* miestom vytvárania bratských a sesterských vzťahov so všetkým stvorením;
* miestom ľudského a duchovného dozrievania;
* cestou poznávania vlastného povolania;
* miestom ohlasovania Božieho kráľovstva.

Gifra Gifra zapustila svoje korene na Slovensku v roku 2001, kedy sa uskutočnilo 1. celoslovenské stretnutie mladých nasledovníkov sv. Františka v Bobrove na Orave. Od tohto roku sa každoročne organizujú letné celoslovenské gifrácke stretnutia, ktorých hlavným zámerom je prehĺbenie vzťahu k Bohu, k sebe samým a k bratom a sestrám, cez spoznávanie životnej cesty sv. Františka z Assisi.
Samotným cielom Gifry je vychovávať mladých ľudí k ľudskému, plnohodnotnému životu, k živému krestansťvu, podľa príkladu sv. Františka a sv. Kláry. Ich výchova smeruje k tomu, aby sa stali autormi svojho života, aby objavili svoje vlastné povolanie a aby zakúsili bratské spoločenstvo. Učia sa včlenovať do spoločenského života ako bratia a sestry, schopní učiť sa zodpovednosti a solidárnosti s chudobnými, s chorými, s trpiacimi a odpovedať tak na sociálne otázky dnešnej doby.

Mladí sympatizanti sv. Františka sa počas roka pravidelne stretávajú vo svojich miestnych spoločenstvách, ktoré zväčša vedú bratia a sestry sv. Františka. Tu prehlbujú svoje poznanie v otázkach viery, ľudskej zrelosti a františkánskej spirituality. Táto ľudsko-kresťanská formácia sa uskutočňuje aj cez rôzne aktivity, ako sú duchovné obnovy, prednášky, adorácie, púte, ale aj cez rekreačné a zábavné programy.
Členmi bratstva sa môžu stať mladí slobodní katolíci, ktorí dovršili 15. rok života a pokiaľ možno neprekročili 30 rokov.

GIFRA má svoju špecifickú organizáciu a vlastné formačné plány.