Vyberte si Váš obľubený kláštor


Tlačivá na darovanie 2% z dane

Brat OFM ,  25.01. 2020

Aj tento rok vás ako františkáni žiadame o podporu formou darovania 2-3% z vašich daní našim občianskym združeniam: občianskemu združeniu FRANTIŠKANIKA - prostriedky získané prostredníctvom o. z. FRANTIŠKANIKA sú používané na opravy našich budov - kostolov a kláštorov (väčšinou ide o historické pamiatky) a na podporu pastoračných aktivít. Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. FRANTIŠKANIKA nájdete na tomto linku. alebo občianskemu združeniu GIFRA - prostriedky darované o.z. GIFRA slúžia a budú slúžiť výhradne na prácu s mladými a deťmi v projektoch, ktoré zastrešujme ako františkáni v spolupráci s ďalšími františkánskymi rehoľami. Predvyplnené tlačivo pre darovanie 2-3% z daní pre o. z. GIFRA nájdete na tomto linku. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zprostredkovania 2-3% z dane, sa môžete obrátiť na ekonomika@frantiskani.sk. Prílohy: 1. postup krokov pre zamestnancov, ktorí nepodávajú daňové priznanie 2. postup krokov pre osoby, ktoré podávajú daňové priznanie 3. postup krokov pre právnické osoby 4. vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre o.z. FRANTIŠKANIKA - potrebné vytlačiť 5. vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre o.z. GIFRA - potrebné vytlačiť 6. potvrdenie o zaplatení dane z príjmov - potrebné vytlačiť ĎAKUJEME!!! PÁN BOH ODPLAŤ!!! PAX +

...

Kalendár

20.02. 2020

Galéria fotografií
z naších akcií
PRIPRAVUJEME: Naša služba

Išiel mi naproti...

Lenka Jurášková ,  03.01. 2020

Keď začínam písať tento článok, spomínam si na jedno video. Raz ráno si malý školáčik začal baliť desiatu. Nie však len pre seba, ale aj pre niekoho iného. Ako sa tak balil, zahliadla ho jeho mamka. Pýtala sa, prečo si berie 2 desiaty. On sa usmial a povedal, že ide hľadať Boha. Len tak sa prechádzal, potom si sadol na lavičku v parku a chcel začať desiatovať. V tom si k nemu prisadla staršia bezdomovkyňa, ktorá letmo zazerala, čo dobré má chlapec na jedenie. On sa vtedy na ňu usmial a z batohu vybral druhú desiatu, ktorú jej ponúkol. Počas jedenia sa veľmi dobre porozprávali, zasmiali. Na konci stretnutia sa objali a každý šiel svojou cestou. Bezdomovkyňa sa potom ďalej túlala po parku, a keď stretla svoju známu- tiež bezdomovkyňu, privítala ju veľkým, krásnym úsmevom a prisadla si k nej na zem. Známa nerozumela, prečo sa tak usmieva a spýtala sa jej na dôvod toľkej radosti. Žena odpovedala, že sa stretla s Bohom na lavičke v parku. Potom dodala, že si nemyslela, že Boh je taký mladý... V našich končinách sú vianočné sviatky veľmi bohaté na rôzne jedlá, dobroty, koláče. Často mám dojem, že sa prejedáme. A to nielen počas sviatkov. Sme slabí v odopieraní si vecí, ktoré nám lahodia. Na Slovensku sa máme tak dobre, že si to ani neuvedomujeme. A keď si aj niekedy spomenieme na ľudí v iných krajinách, ktorí trpia hladom, len ich slovne poľutujeme, pokrčíme ramenami a ideme ďalej... My máme nadbytok a tým pádom veľa ľudí ani nemrzí, keď prebytočné jedlo vyhodia. Nemôžem sa na to pozerať. Je mi ľúto z toho, akí sme nevďační a nevážime si tú hojnosť, ktorú máme. Aj počas týchto sviatkov ostalo jedlo, ktoré by sme už nestihli zjesť, a tak som niečo zobrala známemu psíkovi /ktorý zje skoro všetko/ a ostatok som zbalila do sklenených nádob. Dala som si to do ruksaku a vybrala sa do útulku pre sociálne slabších. Ako som kráčala, možno 300 metrov od bytovky, zbadala som staršieho, skromného pána na kraji cesty, ktorý tlačil bicykel. Na ňom mal pripevnený veľký drevený vozík, na ktorom bola uložená stolička a na nej sedela staršia pani, ktorá vyzerala byť nevládna. Niečo ma k nim ťahalo... Spomenula som si na jedlo v ruksaku, ktoré som pôvodne chcela zaniesť inde. Podišla som k nim, prihovorila sa, prehodili sme pár viet, vytiahla som časť jedla a dala im ho do tašky. Boli vďační. Na tvári chorľavej pani sa zjavil jemný úsmev. Potom som sa vrátila na chodník a s radosťou v srdci, slzami v očiach, cítiac Boha blízko mňa kráčala ďalej... Niekedy máme možno pocit nenaplnenia a snažíme sa nájsť niekde svoje uplatnenie, prijatie, snažíme sa byť lepší v tom, či onom a aj napriek tomu sa cítime prázdni. Sila tejto skúsenosti bola v tom, že som „len“ mala zareagovať na Boha, ktorý išiel oproti a stretnúť sa s Ním. To bolo dnes to, čo ma naplnilo... respektíve Ten, ktorý ma naplnil.

...

MYSTICKÉ VNÍMANIE PRÍRODY

Gabriel OFM ,  05.09. 2019

Svoj príhovor začnem, na prvý pohľad, bizarným správaním nášho zakladateľa sv. Františka z Assisi – patróna ekológov. Od záhradníka žiadal, aby v kláštore vždy jedna časť záhrady zostala neobrobená. Prečo? Chcel, nech tam rastú divé rastliny; aby všetci, ktorí ich budú obdivovať, mohli pozdvihnúť svoju myseľ k Bohu, pôvodcovi všetkej krásy. Súčasný Svätý Otec, ktorý toto počínanie svätca spomína vo svojej encyklike Laudato si, venovanej ekológii, ho komentuje takto: „Svet je niečím viac než iba problémom na riešenie; je radostným tajomstvom, ktoré kontemplujeme v radosti a chvále“ (LS 12). Uvedené správanie sv. Františka a tiež komentár Svätého Otca napovedá, že k prírode môžeme mať dvojaký prístup, resp. že prírodu môžeme vnímať dvojakým spôsobom: pragmaticky a mysticky. Ale tiež napovedá, že naše vnímanie a postoj k prírode by mali zahŕňať obidva prístupy – aby sme dospeli k „integrálnej ekológii“ (LS 11). Pri pragmatickom vnímaní prírody sa totiž obmedzujeme iba na jej objektívny význam. V našom vzťahu s ňou sme my subjekt a príroda objekt. Príroda nám slúži, je nám k dispozícii, môže nás obohatiť. Les nám poskytne drevo na nábytok. Naučíme sa niečo nové o zvieratách, rastlinách, či vtákoch. Tento vzťah možno nazvať vzťahom vlastníctva. Privlastňujeme si vec, aby nám zväčšila náš majetok slúžiaci nášmu životu, či svetskej kariére. Samozrejme, že je oprávnené takéto vnímanie prírody a takýto prístup k nej. Lebo príroda je aj materiálom, ktorý má človek užívať pri svojej práci a pri rozvoji svojho života vo svete (porov. Gn 1, 28). Do pragmatického prístupu by sme mohli zahrnúť i prístup, pri ktorom človek prírode „dáva“ – keď sa o ňu stará rôznymi ekologickými aktivitami, keď ju vníma ako Svätým Otcom spomínaný „problém na riešenie“. Pri tomto postoji vzťah vlastníctva ustupuje vzťahu služby. Človek tu načúva potrebám prírody. Ale aj tu „profituje“ on sám, lebo príroda sa mu za jeho službu odvďačí zdravým životným prostredím. Veci však nemajú iba pragmatický význam, nie sú iba problémom na riešenie. Sú i tajomstvom – „radostným tajomstvom“, určeným ku kontemplácii, ako to povedal pápež. K prírode teda máme pristupovať tiež ako mystici, máme ju vnímať mystickým pohľadom. Pri mystickom vnímaní prírody je možné preniknúť do jej hlbších vrstiev. Každá vec nám svojím spôsobom rozpráva niečo o hlbinách bytia. Stredovekí mystici tvrdia, že vo všetkom môžeme odhaliť Božiu stopu. Biblia to vyjadruje slovami: „nebesia rozprávajú o sláve Boha“ (Ž 19, 2). Spomenutí stredovekí mystici nás preto nabádajú, aby sme sa nanovo naučili zabudnutú materinskú reč stvorenia. Španielsky mystik, sv. Ján z Kríža, vo svojej Duchovnej piesni načrtáva, s akou dispozíciou srdca vstupuje do prírody mystická duša. Ona s ňou vedie dialóg, v ktorom sa prírody pýta na „pôvodcu“ svojej krásy a bohatstva: Ó, lesy a húštiny, vysádzané rukou Milovaného! Ó, lúka zeleňou a kvetmi posiatá! Povedzte, či vami prešiel. Stvorenie jej odpovedá: Tisíce pôvabov rozosial, kráčajúc svižne týmito hájmi, sfarbil ich pohľadom a krasotu svojej tváre vpísal do ich výzoru. Vo svojom vzťahu k prírode musí človek vnímať relativitu jej bytia. Ako žiak predpokladá učiteľa a ukazuje naňho, tak i príroda poukazuje na iné a na Iného. Je ako ikona. Toho, kto sa na ňu pozerá mystickým pohľadom, nezastavuje na svojej kráse a pragmatickej hodnote, ale jeho pozornosť upriamuje na Toho, koho zobrazuje. Prestáva byť objektom a stáva sa subjektom, partnerom do dialógu. Z povedaného je zrejmé, aké dôležité i pre samotnú ekológiu je mystické vnímanie prírody. Človek v prírode už nevidí iba zdroj svojho zisku (aj toho oprávneného), alebo „problém na riešenie“, ale v prírode a v jej veciach vidí – použil by som františkánsky pojem – rodinu. Rodinu bratov a sestier, ktorá má spoločného Otca. Rodinu, ktorej najvyšším zákonom je láska. Láska, ktorá nevykorisťuje, ale slúži. Láska, ktorá hľadá súlad, a to tým, že sa podriaďuje autonómii druhého. Svoj príhovor zakončím čerstvou spomienkou na moju potulku prírodou. Popri lesnej cestičke bola tabuľa, ktorú tam dali isté pozemkové spoločenstvá. Na tabuli bol nápis, ktorý hovoril o význame ekologického prístupu k prírode. Pod nápisom boli slová: „Lesy sú chrámom harmónie a zdravia.“ Mystik by ku ním dodal: „... a chrámom svojho Stvoriteľa.“   POZNÁMKA: Príhovor odznel 4. septembra 2019 na františkánskej bašte v Prešove na Ekologickej noci.

...

Pohostinnosť

Zuzana Kolníková ,  07.02. 2019

O Slovákoch sa hovorí, že sú pohostinný národ. O tom, či to tak je, alebo nie, by sa isto dalo polemizovať, do určitej miery je to asi aj veľmi individuálne a záleží na tom, s kým sa stretnete. Téma pohostinnosti sa niesla aj Taizé stretnutím mladých, ktoré sa konalo na prelome rokov v Madride.   Myslím, že už na úvod sa každý účastník stretol s určitou dávkou pohostinnosti. Väčšina z nás bola ubytovaná v rodinách, ktoré nás dobrovoľne, bez nároku na honorár, z vlastných zdrojov ubytovali, kŕmili, starali sa o nás. Viete si predstaviť, že len tak u seba ubytujete niekoľko úplných cudzincov, z inej krajiny, inej kultúry, ľudí, ktorí veľmi pravdepodobne rozprávajú iným jazykom ako vy? Pustíte ich do svojho domova, na svoj gauč či pohovku, do svojej kúpeľne a ku svojim hrncom? Mnohí Španieli to urobili. Priznám sa, že som najprv mala trocha obavy. Či to bude v pohode, či budú normálni, či bude naša rodina hovoriť nejakým iným jazykom ako španielsky, či si „sadneme“, či si budeme mať čo (a ako) povedať, či nie som trocha stará na takéto srandičky.   Musím povedať, že obavy neboli vôbec opodstatnené. Spolu s troma ďalšími dievčatami sme skončili v obrovskom byte s troma kúpeľňami v širšom centre Madridu. Naša hostiteľská rodina mala štyri deti, všetky sa s nami rozprávali plynule anglicky a dom, v ktorom bývali, mal aj vlastného vrátnika/ recepčného/ majordóma, ktorý sa volal Jesus. Aké symbolické. Jesus nám prišiel otvoriť dvere, na ktoré sme ani neklopali, len sme si ich obzerali.   Táto naša família zjavne patrila k ekonomicky dobre situovaným ľuďom. Nieže by nám to dali nejako pocítiť, to vôbec nie, ale (nielen) z ich obydlia to bolo viac než zjavné. Ako prvé, po predstavení sa, sme dostali heslo na wifi a založili si skupinu na Whatsupe, aby sme mohli medzi sebou lepšie komunikovať aj keď budeme mimo domu :-)   Pani domáca každé ráno (pre ňu skôr bola ešte hlboká noc) vstávala ešte skôr ako my, aby nám pripravila raňajky a urobila čerstvý pomarančový džús. Pripravila nám aj desiatu, aby sme neumreli hladom a vyprevadila nás na cestu. Naozaj, ako doma.   Myslím, že nie som jediná s takouto pozitívnou skúsenosťou. Prijatie, pohostinnosť a štedrosť sme zažívali určite viacerí. Čo nám to však má povedať? Čo mi takáto skúsenosť má dať do môjho života? Mám teraz striehnuť na najbližšiu možnú príležitosť niekoho ubytovať? Zavesím si niekam inzerát, že ubytovávam zdarma?   Možno sa na pohostinnosť dá pozrieť aj trocha inou optikou. Byť pohostinný znamená byť štedrý, znamená to niekoho prijať. Prijať niekoho, kto je možno iný ako ty. Kto má inú farbu vlasov a iný účes. Možno má aj dredy. Alebo farebné číro. Alebo je potetovaný. Či má piercing v obočí. Alebo nosí namiesto sukne niečo, čo mi pripomína vrece a má silné dioptrie. Alebo je to babka, ktorá musí každú nedeľu sedieť v kostole v tej istej lavici. Vo SVOJEJ lavici. Alebo je to kolega, ktorý stále necháva neumytú šálku v dreze. Či je to niekto, kto má iný názor ako ty. Možno aj v zásadných veciach. A možno ten názor aj verejne prezentuje a dáva najavo. Možno je iného vierovyznania ako ty. Alebo pochádza z inej krajiny a má inú farbu pleti.   Byť pohostinný, teda štedro prijať človeka neznamená, že s ním musím súhlasiť. Alebo sa naňho „prerobiť“. Neznamená to, že si musím dať spraviť dredy aj ja, alebo sa dať potetovať. Byť pohostinný neznamená, že musím začať vyznávať vieru niekoho iného. Alebo že si musím začať myslieť to, čo si myslí on. Alebo sa tak tváriť.   Znamená to pripustiť, že ten niekto má hodnotu ako človek. Takú istú hodnotu ako ja. Aj keď je iný ako ja. Znamená to pripustiť, že aj niekto iný môže byť dobrý. Aj keď sa názorovo nezhodneme. Znamená to pripustiť, že aj niekto iný môže mať pravdu. Že možno môj názor je síce dobrý, ale nejaký iný môže byť lepší. Alebo rovnako dobrý a správny ako môj. Že ja patent na pravdu nemám, aj keď si to mnohokrát myslím. Znamená to pustiť vypustiť toho človeka zo škatuľky, do ktorej som ho zaradila. Dať mu slobodu, ktorú chcem, aby dal aj on mne.   Pohostinnosť neznamená, že rozdiely medzi nami zmiznú. Znamená to, že tieto rozdiely uvidíme v inom svetle. Že budeme schopní počúvať toho druhého a viesť s ním dialóg. Že budeme schopní povedať- nie, nesúhlasím s tebou, myslím si niečo iné, ale napriek tomu, mám ťa rád, si pre mňa hodnotným a zaujímam sa o teba.   Boh sám nás prijíma ako prvý. Je k nám štedrý a pohostinný, ako k vlastným deťom. A nám dáva mnoho príležitostí byť pohostinnými voči druhým. Stačí, keď začneme vo vlastnej rodine. Tvoja manželka má právo mať iný názor ako ty. Tvoj manžel má právo vidieť veci ináč. Nie lepšie, horšie, správnejšie. Ináč. Aj tvoje deti majú právo byť iné ako ty. A pokračovať môžeme hoci aj pri politických debatách s kolegami. Skúsme sa nabudúce na toho druhého pozrieť inak- skúsme byť k nemu pohostinný a štedro ho prijať takého, aký je. Bez toho, že by som ho chceli zmeniť na svoj obraz.

...

Zacláňajúce brvno

Zuzana Kolníková ,  17.12. 2018

Vo svojej práci sa často stretávam s ľudským utrpením. Priatelia a známi sa ma často pýtajú, ako sa to dá zvládať, alebo sa s tým vyrovnať. Čo však intenzívnejšie vnímam v poslednej dobe je fakt, že často sa za utrpením človeka skrýva iný človek, ktorý je jeho pôvodcom. Rôzne formy násilia a až brutality, samozrejme, nie sú výsostnou záležitosťou nemocničného sveta, ale sveta ako takého.   Nedávno som sa zúčastnila odborného kongresu, kde vrámci programu dostal priestor aj blok prednášok lekárov, ktorí pracujú v mimoriadnych podmienkach. Konkrétne išlo o troch lekárov „bez hraníc“, teda členov tejto humanitárnej organizácie, ktorá sa zaoberá poskytovaním pomoci tam, kde je to potrebné. Často sú to rôzne rozvojové krajiny, chudobné krajiny a- aj v dnešnom „modernom“ svete- krajiny, ktoré sú zmietané vojnou. Táto sekcia sa konala takmer na úplnom závere podujatia, podvečer, po vyčerpávajúcom dni plnom odborného programu. Nezostalo nás tam veľmi veľa, ale myslím, že to tak aj bolo dobre. Nebol tam asi nikto, kto by neodchádzal určitým spôsobom zasiahnutý tým, čo videl. Cieľom troch prezentácií nebolo ukazovať nám nejaké nové techniky, vychytávky, tipy a triky, čo použiť, keď chýbajú (v našom svete) základné pomôcky, alebo aké rôzne tropické choroby existujú. Cieľom bolo vyrozprávať nám príbehy. Príbehy o tom, aké neuveriteľné množstvo utrpenia a násilia ľudia zažívajú. Príbehy ľudí, ktorí dennodenne čelia náletom, bombardovaniu, zabíjaniu, hladu, strachu o holý život. Príbeh o kompletne- od podlahy- vybudovanej nemocnici, vybavenej, vrámci možností modernej, peknej, ktorú iba krátky čas po otvorení zrovnal zo zemou nálet bojových stíhačiek. Áno, príbeh o zbombardovanej nemocnici. Absurdné? Absolútne. Videli sme fotografie detí, ktoré boli ťažko zranené pri útokoch. Fotografie ruín, ktoré boli ešte nedávno čiesi domovy. Fotografie detí bez rodičov a rodičov bez detí. Fotografie krajín, ktoré ešte niekoľko rokov dozadu mali fungujúcu infraštruktúru, školstvo, najmodernejšie zdravotnícke centrá. A teraz to sú miesta vyzerajúce ako z apokalyptického filmu. S tým rozdielom, že to nie je film.   Lekári rozprávali o tom, ako moderné nášľapné míny nemajú človeka zabiť. Majú ho zmrzačiť, majú spôsobiť, aby trpel. Je to zvrátené, veľmi som váhala, či to spomínať, ale myslím si, že ak budeme pred zlom zatvárať oči, neprestane existovať a ani pred ním nebudeme uchránení.   Ako veľmi ostro s týmto všetkým kontrastovali tie nevypovedané príbehy v pozadí. Všetci títo ľudia nám o tom mohli hovoriť práve preto, že tam boli, že to zažili, a že sa v tom absolútnom šialenstve snažili pomôcť. Na jednej strane človek brutálny, ktorý zabíja, na druhej strane človek, ktorý ide dobrovoľne ohroziť a „ponúknuť“ svoj život, aby zachránil životy iných, cudzích ľudí...   Po prípady brutality však nemusíme chodiť do vojnovej zóny. Aj v našom „bezpečnom“ a „mierovom“ svete sa dejú strašné veci. Útok v Štrasburgu, na Vianočných trhoch. Napadnuté, dosekané, nevinné obete lúpeží, prepadov. Nedávno som sa viezla v preplnenom autobuse, vo dverách stál pán „v nálade“. Keď na jednej zo zastávok chcela iná pani vystúpiť, nechcel jej nijako uhnúť z cesty a ešte ju aj označil niekoľkými vulgarizmami. Keď sa to zopakovalo na inej zastávke, iný cestujúci pána jednoducho zdrapol, snažil sa ho vytlačiť z autobusu von, a keď to nešlo, tak ho proste vykopol. Chlapík ostal stáť vonku potácajúc sa a neveriacky zízať na odchádzajúci autobus, a my v autobuse zasa neveriacky pozerať na pána, ktorý robil „poriadok“. Nikto nepovedal ani slovo. Zlo za zlo, násilie za násilie. Neviem, či je toto dobrá cesta a kam nás privedie…   Možno však všetko začína len tak pomaly, nenápadne. Koľkokrát som dnes pri pohľade na iného človeka ho v tichosti svojho srdca a mysle ohodnotila, posúdila a odsúdila. Bez toho, aby som o ňom čokoľvek vedela. Koľkokrát som dnes dala prednosť sebe pred iným človekom, ktorý túžil po pozornosti. Koľko dôchodkýň ma rozčúlilo v rade pri pokladni, pretože príliš pomaly vyberali z peňaženky drobné mince trasúcimi sa prstami. Koľko ľudí som odstrčila pri výbere toho najkrajšieho stromčeka? Koľko z nich som prepichla svojim nenávistným pohľadom, aby som tak v „duchu Sviatkov pokoja a mieru“ dožičila svojej rodine ten najlepší strom? Na koľkých pomalých šoférov som dnes ponadávala? S kým som nemala trpezlivosť, liezol mi na nervy a patrične som mu to dala pocítiť? Koľko nevhodných poznámok som si neodpustila? Koľko…   Možno treba začať od seba. Samozrejme, môže sa zdať nespravodlivé porovnávať jednu lakťom do brucha pri nákupoch a streľbu na námestí. Ale možno to od seba vlastne až tak vzdialené nie je. Začnime v malom, no začnime od seba. Nebude to jednoduché. Práve preto, že to bude chcieť zmenu na našom fronte. Lenže pokiaľ nevyberieme brvno zo svojho oka, nedokážeme sa dívať na našich bratov a sestry tým správnym pohľadom.

...

PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Medzináboženský dialóg - diskusia (video záznam)

Felix Mária OFM

Dňa 24. októbra 2018 sme v našom františkánskom kláštore v Bratislave pripravili verejnú diskusiu troch duchovných abrahámovských náboženstiev.
Diskusie sa zúčastnili: RABÍN - p. Misha Kapustin * IMÁM - p. Mohamad S. Hasna * KŇAZ - br. Felix Mária OFM
Diskusia sa uskutočnila pri príležitosti pripomienky historického stretnutia v Assisi (r. 1986). Hlavná téma ... POKOJ ...
Medzináboženský dialóg sa týka aj našej krajiny. Na Slovensku sa môžeme stretať s ľudmi rôznych náboženstiev. Žijeme vedľa seba a je potrebné, aby sme vedeli nájsť to množstvo hodnôt, ktoré nás spájajú. Rovnako však potrebujeme vedieť čo je našou identitou, aby sme vedeli ponúknuť do dialógu naše bohatstvo. Záznam z diskusie si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=X3nMs7SCGGA&feature=youtu.be

Tu uvádzame aj dokumenty spomenuté s diskusii:
 
NOSTRA AETATE - Deklarácia o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám (výber) - zo dňa 28. októbra 1965
Islamské náboženstvo
3. Cirkev sa s úctou pozerá i na moslimov, klaňajúcich sa jedinému, živému, jestvujúcemu, milosrdnému a všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi neba i zeme, ktorý prehovoril k ľuďom. Jeho ustanoveniam, a to aj skrytým, sa usilujú podrobiť z celého srdca, ako sa podriadil Bohu Abrahám, na ktorého sa islamská viera rada odvoláva. Ježiša síce neuznávajú za Boha, ale ctia si ho ako proroka. Takisto si uctievajú jeho panenskú matku Máriu a niekedy ju aj nábožne vzývajú. Okrem toho očakávajú súdny deň, keď Boh dá odplatu všetkým vzkrieseným ľuďom. Preto majú v úcte mravný život a uctievajú Boha najmä modlitbou, almužnou a pôstom. Keďže v priebehu vekov vznikli medzi kresťanmi a moslimami mnohé rozbroje a nepriateľstvá, tento posvätný cirkevný snem vyzýva všetkých, aby zabudli na minulosť, pestovali úprimné vzájomné porozumenie a aby spoločne chránili a zveľaďovali sociálnu spravodlivosť, mravné hodnoty, mier a slobodu všetkých ľudí.
Židovské náboženstvo
4. Pri skúmaní tajomstva Cirkvi posvätný cirkevný snem nezabúda na zväzky, ktoré duchovne spájajú ľud novej zmluvy s Abrahámovým potomstvom. Lebo Kristova Cirkev uznáva, že začiatky jej viery a vyvolenia sú už u patriarchov, u Mojžiša a prorokov, v súlade s tajomným Božím plánom spásy. Cirkev vyznáva, že všetci veriaci v Krista sú podľa viery deťmi Abraháma, že sú zahrnutí v povolaní tohto patriarchu a že spása Cirkvi sa tajomným spôsobom ako v predobraze naznačuje v exode vyvoleného ľudu z krajiny otroctva. Preto Cirkev nemôže zabudnúť, že prijala zjavenie Starého zákona prostredníctvom ľudu, s ktorým sa Boh vo svojom nevýslovnom milosrdenstve rozhodol uzavrieť starú zmluvu, a že sa živí z koreňov ušľachtilej olivy, do ktorej boli vštepené ratolesti planej olivy, t. j. pohania. Lebo Cirkev verí, že Kristus, náš pokoj, zmieril skrze svoj kríž Židov s pohanmi a že v sebe z oboch utvoril jedno. Okrem toho Cirkev má vždy na zreteli slová apoštola Pavla o jeho spolurodákoch: „Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus“ (Rim 9, 4 – 5), syn Panny Márie. Nezabúda ani na to, že zo židovského ľudu pochádzajú aj apoštoli – základy a stĺpy Cirkvi –, ako i veľmi mnoho prvých učeníkov, ktorí zvestovali Kristovo evanjelium svetu. Sväté písmo svedčí, že Jeruzalem nespoznal deň svojho navštívenia a Židia z veľkej časti neprijali evanjelium, ba viacerí sa aj postavili proti jeho šíreniu. Ale podľa apoštola Pavla Źidia sú napriek tomu ešte stále veľmi milí Bohu za zásluhy otcov, lebo Božie dary a jeho povolanie nemožno odvolať. Spolu s prorokmi a tým istým apoštolom Cirkev čaká deň, ktorý je známy jedine Bohu, keď budú všetky národy vzývať Pána jedným hlasom a slúžiť mu spojenými silami (porov. Sof 3, 9). Keďže teda kresťania a Židia majú také veľké spoločné duchovné dedičstvo, tento posvätný cirkevný snem chce napomáhať a odporúčať ich vzájomné poznávanie a úctu, čo možno docieliť najmä biblickými a teologickými štúdiami a bratským dialógom. Napriek tomu, že židovské vrchnosti a ich prívrženci nástojili na Kristovej smrti, nemožno ani všetkým Židom, ktorí vtedy žili, ani dnešným Židom bez rozdielu pripisovať to, čo sa spáchalo pri Kristovom umučení. A hoci Cirkev je novým Božím ľudom, predsa neslobodno Židov predstavovať ani ako Bohom zavrhnutých, ani ako prekliatych, akoby to vyplývalo zo Svätého písma. Preto nech všetci dbajú o to, aby pri vyučovaní katechizmu a pri hlásaní Božieho slova neučili nič, čo sa nezhoduje s pravdou evanjelia a s Kristovým duchom. Okrem toho Cirkev, ktorá odsudzuje každé prenasledovanie proti komukoľvek, vedomá si svojho spoločného dedičstva so Židmi, podnecovaná náboženskou láskou evanjelia, a nie politickými pohnútkami, vyslovuje poľutovanie nad nenávisťou voči Židom, prenasledovaniami a prejavmi antisemitizmu, kedykoľvek a z ktorejkoľvek strany sa vyskytli. Kristus – ako vždy tvrdila a tvrdí Cirkev – dobrovoľne podstúpil svoje umučenie a smrť z nesmiernej lásky, a to za hriechy všetkých ľudí, aby všetci boli spasení. Je teda úlohou Cirkvi vo svojom kázaní ohlasovať Kristov kríž ako znak všeobecnej Božej lásky a zdroj všetkej milosti.
Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/nostra-aetate
***
APEL ZA MIER 2018 - Bologna, 16. október 2018
My, ženy a muži rôznych náboženstiev, na pozvanie Komunity Sant'Egidio a Boloňskej arcidiecézy, sme sa zhromaždili ako pútnici v tomto krásnom a pohostinnom meste. Ženie nás povedomie a zodpovednosť, že mier nie je nikdy získaný nastálo, vždy musí byť obnovovaný, spoločne, čistením sŕdc a myslí, pomocou ľuďom, aby sa pozreli jeden druhému do očí a zanechali väzenie strachu. V priebehu rokov globalizácie sme postrádali duchovné zjednotenie a sen o svete v mieri bol popieraný mnohými nerovnosťami, hrozným hlukom nových vojen, výrobou toľkých nových zbraní, budovaním stien, ktoré treba navždy prekonať. S vojnou však všetci strácajú, dokonca aj tí, u ktorých sa pôvodne zdalo, že vyhrali. V týchto rokoch Duch Assisi pomohol ľuďom stretnúť sa jeden s druhým a ukázalo sa, že vojna v mene náboženstva je vždy vojnou proti náboženstvu. Vojna je vždy "zbytočnou porážkou", je to proti ľudskosti samotnej. Z tohto dôvodu túžime s našou modlitbou a solidaritou s tými, ktorí trpia v mnohých častiach sveta, prispieť k budovaniu "mostov mieru". Naša doba je dobou veľkých príležitostí, ale aj mnohých zničených mostov a postavených nových stien. Žijeme v časoch straty pamäti, ale tiež odpadu, znečistenia ovzdušia, vody, pôdy; tento odpad ukladá neznesiteľné bremená a účty na budúce generácie. Počuli sme smutné spomienky z krajín vo vojne a svedectvách z krajín, kde sa opäť zrodili hranice, steny a konflikty. Veľké očakávania pokoja sú medzi pokornými a chudobnými tohto sveta, medzi zranenými životom. Nemôžeme podľahnúť pesimizmu alebo horšiemu- ľahostajnosti. Je potrebné zmeniť srdcia a otvoriť myseľ mieru. Zaväzujeme sa, že sa budeme snažiť odstrániť to, čo je často príčinou mnohých konfliktov: chuť k moci a peniazom, obchodovanie so zbraňami, fanatizmus, rozhorčený nacionalizmus, individualizmus, úspech skupiny ako absolútne kritérium a vytvorenie obetných baránkov. Zaväzujeme sa tiež vytvoriť a chrániť ľudské vzťahy, aby sme prekonali osamelosť, pretože sa stáva hlavnou črtou našich spoločností. Osamelí mladí ľudia, ktorí nemajú inú príležitosť ako migráciu, opustení starí ľudia, odsúdení umrieť sami, ignorované krajiny, zabudnuté vojny: všetko toto nás ženie k silnejšiemu spoločnému záväzku. Rovnako ako národy aj náboženstvá čelia niekoľkým možnostiam: buď pracujú pre duchovné zjednotenie, smerom k spoločnému osudu pre celé ľudstvo; alebo nasledujú časy a dovoľujú, aby sa nechali využiť na posilnenie odporu voči globalizácii, zvrchovaniu hraníc, rozdielov, identít, konfliktov; alebo zostanú za svojimi plotmi tvárou v tvár ekonomickej a bezduchej globalizácii. Neprítomnosť dialógu, kultúra pohŕdania a budovanie stien oslabujú náboženstvá a svet. Steny nezvyšujú bezpečnosť ľudí, skôr ohrozujú prežitie celých komunít. Popierajú samotné srdce náboženstiev, pretože dialóg je základnou súčasťou ľudských a duchovných skúseností náboženstiev. Náboženstvá sú väzby, spoločenstvá, zdieľanie. Znamenajú mosty a znovu vytvárajú ľudskú rodinu. Ak stratíme zmysel spoločného osudu, je to porážka pre ľudstvo a pre všetkých veriacich. So svojou tisícročnou múdrosťou, posilnené modlitbou a kontaktom s ľudským utrpením, sú náboženstvá živými dielňami jednoty a ľudstva a robia každého muža a každú ženu tvorcom mieru. Dnes musíme zmeniť naše srdcia k budovaniu budúcnosti mieru. Toto je východiskový bod! Nie sme sami, keď čelíme tejto obrovskej úlohe. Modlitba je koreňom mieru, pomáha nám, aby sme nepodľahli súčasnosti. Áno, slabá sila modlitby je najsilnejšou energiou na dosiahnutie mieru aj v situáciách, kedy sa to zdá byť nemožné. Preto to znova hovoríme: vo vojne nie je žiadna budúcnosť. Nech Boh odzbrojuje všetky srdcia a pomôže všetkým sa stať mostami pokoja. Nech nám Boh pomáha obnoviť našu spoločnú ľudskú rodinu a milovať "našu matku zem". Lebo meno Boha je mier.
Zdroj: https://preghieraperlapace.santegidio.org/pageID/30660/langID/en/BOLOGNA-2018--PONTI-DI-PACE.html Pracovný preklad: I.Š., Komunita Sant Egídio Slovensko
 
Bologna hostila medzináboženské stretnutie za pokoj v duchu Assisi (14.-16.10.2018) Medzinárodné stretnutie v duchu tradície budovania priateľstva medzi kresťanmi i inými náboženstvami začatej pred 32 rokmi v Assisi sv. Jánom Pavlom II. sa konalo v Bologni. Podujatie organizované Komunitou sv. Egídia a Bolonskou arcidiecézou pod názvom „Mosty pokoja“ hostilo osobnosti svetových náboženstiev a listom ho pozdravil aj pp. František. Kongresový palác na výstavisku v Bologni zaplnilo viac ako 3000 účastníkov z celej Európy. Prihovorili sa im zakladateľ Komunity svätého Egídia Andrea Riccardi, veľký imám univerzity Al Azhar v Káhire Ahmad Al Tayyeb, sýrsko-pravoslávny patriarcha Ignatius Aphrem II., hlavný rabín Francúzska Haim Korsia, prezident Európskeho parlamentu Antonio Tajani a bývalý prezident Európskej komisie Romano Prodi. Svätý Otec František v zaslanom písomnom posolstve všetkých prítomných povzbudil, aby pomohli mladým rásť v škole pokoja a tak sa stali budovateľmi a vychovávateľmi pokoja. Výzva z Assisi budovať mosty medzi národmi a náboženstvami nestráca ani dnes na svojej aktuálnosti. Pápež František v liste vysvetľuje: „V globalizovanom svete, kde sa žiaľ zdá, že je stále ľahšie prehlbovať rozdiely a zahrabávať sa do vlastných záujmov, sme povolaní spoločne sa usilovať o vytváranie spojenia medzi ľuďmi a národmi. Je naliehavo potrebné spoločne spracovať pamäte vzájomného spoločenstva, ktoré uzdravia historické zranenia, naliehavo sa žiada utkať osnovy mierového spolužitia do budúcnosti. Nesmieme rezignovať pred démonom vojny, šialenstvom terorizmu, klamnou silou zbraní, ktoré požierajú život. Nemôžeme dovoliť, aby ľudí ovládla ľahostajnosť, urobiac z nich spolupracovníkov zla, toho strašného zla, ktorým je vojna, na ktorej ukrutnosť doplácajú hlavne tí najchudobnejší a najslabší. Nesmieme sa zriecť našej zodpovednosti veriacich, od ktorých sa v súčasnej globálnej dedine ešte väčšmi žiada mať na srdci dobro všetkých a neuspokojiť sa s osobnou nerušenosťou. Ak náboženstvá nenasledujú cesty pokoja, popierajú seba samé. Nemôžu inak ako budovať mosty, v mene Toho, ktorý neúnavne spája nebo a zem. Naše rozdiely nás teda nemajú stavať jedných proti druhým. Ak človek skutočne verí, srdce ho nabáda vytvárať vždy a všade cesty spoločenstva.“ Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2018-10/bologna-stretnutie-pokoj.html

 
Spoločné vyhlásenie rakúskych moslimských duchovných: http://www.islamonline.sk/2017/06/300-muslimskych-duchovnych-podpisalo-vo-viedni-spolocne-vyhlasenie-proti-radikalizmu/?fbclid=IwAR2VEP3pe1S9bujdVtjwDt0MTfAbGr-7MAXPkH4DhvXTj-9bsileBjTJqaM
A zopár myšlienok na úvahu:
Herbert Schneider, nemecký františkán a bývalý generálny minister, vo svojej knihe "Žiť v láske" vyjadruje názor, že práve v tomto žití (v žití v láske) za zjavuje pravá podoba človeka. Podoba, ktorú mu dal Boh na počiatku pri stvorení. Je to podoba, ktorá je nezničená hriechom. Hriech ju narúša a chce ju zničiť. Lenže láska je vo svojej podstate dialogická. Boh sa zjavuje a dáva sa poznať. Vedie dialóg lásky. Tento dialóg jestvuje medzi Bohom a človekom a ľuďmi navzájom. Láska je počiatkom každého spoločenstva a teda i pokoja. Láska je dar, ktorý v nás vyvoláva potrebu pokračovať v rozdávaní.
 
Trapistický mních a veľký podporovateľ medzináboženského dialógu Thomas Merton povedal o pokoji: „Nežijeme v pokoji s druhými, pretože neprežívame pokoj ani vo vzťahu k sebe samým. A pokoj k sebe neprežívame preto, lebo nežijeme v pokoji s Bohom.“ Otvorme sa dialógu s Bohom v modlitbe. Otvorme naše srdcia a buďme pozorný na Boží hlas. Nie sme dostatočne bohatí, aby sme si mohli myslieť, že lásku nepotrebujeme. Naopak. Potrebujeme ju veľmi. Celý tento svet potrebuje tento dar.