Vyberte si Váš obľubený kláštor


Púť mladých do Assisi - 28.4-5.5.2017

José OFM ,  28.01. 2017

Púť a duchovná obnova mladých (25-35r.) na miestach života sv.Františka 28.4 - 5.5.2017 v Taliansku Táto púť a duchovná obnova na miestach života sv. Františka je určená pre mladých vo veku 25-35 rokov. PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: ASSISI JAR 2017 Jej cieľom je spoznať, či prehĺbiť duchovný odkaz Františka z Assisi na miestach jeho života: Assisi, Porziuncola, Carceri, Poggio Bustone, Fonte Colombo, Greccio, La Verna a možno i ďalších. V úvode púte sa zastavíme i v Padove pri hrobe svätcov: Sv.Antona Paduánskeho, Sv.Lukáša i sv. Leopolda Mandiča. Na záver púte je možné si pobyt v Taliansku predlžiť o jeden deň návštevou Benátok. Bude to závisieť od vášho záujmu, ktorý môžte vyjadriť vo formulári nižšie. Púť pripravujeme v spolupráci bratov františkánov, minoritov a Školských sestier sv.Františka. Sprievodcovia duchovné doprevádzanie: sr. Pacifika a br.Jozef + pravdepodobne ďalší bratia. Termín: piatok 28 apríla 2017 odchod v noci - návrat piatok 5 mája 2017 večer. Trasa: Padova - Assisi (Staré Assisi, Porziuncola, Carceri)- kláštory v Rietskom údoli (Greccio, Poggio Bustone, Fonte Colombo) - La Verna. V cene je zahrnuté: ubytovanie: 5x noc v Assisi, 1x noc na La Verne Strava je zabezpečená čiastočne - raňajky, večera, obedy ešte riešime. Cenu predbežne 370 € Poistenie ešte upresníme. Prihlásenie je platné iba so zaplatením zálohy 150€ alebo celej sumy prevodom na účet, alebo v hotovosti br.Jozefovi OFM v Bratislave. Platbu uskutočnite na účet OZ Františkánska mládež GIFRA: IBAN: SK5583300000002200735879 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX Variabilný symbol: Váš dátum narodenia v tvare DDMMRRRR Špecifický symbol: Vaše telefónne číslo (ktoré uvediete v tomto formulári) Poznámka: Vaše meno a priezvisko Počet miest je obmedzený. Prihlasovanie najneskôr do konca marca. Ak by ste nemohli cestovať (z akýchkoľvek dôvodov) - zálohu nevraciame. Viac info: 0915/070532, alebo mailom na : gifra.sk@gmail.com

...

Púť do Sv. Zeme s františkánmi - máj 2017

José OFM ,  28.01. 2017

„S Františkánmi na púť do Svätej Zeme“ V termíne od 03.05.2017 do 10.05.2017 Cena púte je 670 EUR, čo zahŕňa: letenku s poplatkami, ubytovanie a polpenziu, dopravu autobusom po Svätej zemi. 2) Poistenie liečebných nákladov v zahraničí: 19 EUR pre záujemcov do 71r. alebo 37 EUR pre záujemcov nad 71r. 3) Obslužné: 80 EUR ( vyberá sa vo Svätej zemi sprievodcom púte) 4) Dopravný prostriedok: - letecky : letisko Viedeň – Tel Aviv a späť (Odlet lietadla je dňa 03.05.2017 z letiska o 20,30 hod. a prílet dňa 10.05.2017 o 18,40 hod). Stretnutie pútnikov upresníme. Cena za dopravu na letisko sa rozpočíta na počet pútnikov. Púť sa uzatvára 24.02.2017, príp. naplnením počtu miest, preto odporúčame sa nahlásiť čím skôr. do tohto dátumu je potrebné doručiť prihlášku a uhradiť cenu púte. Program: 1. deň: priletíme do Tel Avivu, presunieme sa do Betlehema, kde bude ubytovanie. 2. deň: navštívime baziliku Narodenia Ježiša Krista, pokračujeme jaskyňou Mlieka ,Poľom pastierov. Ďalej putujeme do Ain Karem, miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety a končíme návštevou miesta narodenia Jána Krstiteľa. 3. deň: Jeruzalem – začíname prehliadkou starého mesta baziliky Božieho hrobu. Poobede pokračujeme kostolom sv. Anny - narodenie Panny Márie, kostolom odsúdenia a kostolom bičovania Pána Ježiša. Nasleduje krížová cesta (Via dolorosa) s františkánmi, Procesia v Božom hrobe. 4. deň: Jeruzalem-začíname Olivovou horou - kostol v Betfage, kaplnka Nanebovstúpenia Pána so slávnostnou sv.omšou. Kostol Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Pokračujeme Getsemanskou záhradou, bazilikou Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša) kostol Hrobu Panny Márie. Poobede pokračujeme Horou Sion – Múr Nárekov, Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie, Galicantum- miesto väzenia Pána Ježiša a zapretie Krista Petrom. 5. deň: Ráno začíname v Betánii (dom Márie, Marty a Lazára). Návšteva Jericha. Pri rieke Jordán si obnovíme krstné sľuby. Prechádzame Judskou púšťou, navštívime Mŕtve more s možnosťou kúpania. Prípadná návšteva Qumránu (závisí od záujmu pútnikov). 6. deň: Presunieme sa do Galilei, začneme horou Tábor, kde si pozrieme kostol Premenenia Pána, miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej a Nazaret - baziliku Zvestovania, Kostol sv. Jozefa. 7. deň: putujeme po okolí Genezaretského jazera – Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra, hora Blahoslavenstiev. O 20.30 Spoločný sv. ruženec v Bazilike Zvestovania spolu s miestnou cirkvou. 8. deň: presúvame sa na horu Karmel v Haife spojenú s návštevou Kostola Panny Márie Karmelskej – Stella Maris. Odchádzame na letisko a v duchu sa lúčime so svätými miestami. Prípadné zmeny v programe si vyhradzuje sprievodca púťou v závislosti od situácie v Izraeli a času odletu. P.Pio Ján Kalinský OFM Kontakt: 0908 595 939 e-mail: piokalinsky@yahoo.com

...

Kalendár

19.02. 2017

Výročie úmrtia:

+ 1984
P. Viktorín Štefan Novajovský

PRIPRAVUJEME: Naša služba

O Božom Zákone - 6. nedeľa cez rok „A“ - (Mt 5,17-37)

Bernardín OFM ,  12.02. 2017

Prvé čítanie i evanjelium sa týkajú Božieho Zákona. Pán Ježiš v evanjeliu prehlasuje: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ Niektorí súčasníci Pána Ježiša sa mylne domnievali, že problémom človeka je Boží zákon a teda prvoradá úloha Mesiáša spočíva v oslobodení človeka spod záväznosti Zákona, ktorý Boh zjavil na vrchu Sinaj Mojžišovi. Po prvotnom hriechu sa nám Boží zákon javí ako ťažké bremeno. Niekedy si aj kresťania predstavujú Nebo ako niečo na spôsob Mohamedánskeho raja, akúsi blaženú neviazanosť, slobodu bez zákona, možnosť robiť, čo sa nám chce. V zásade to nie je zlá túžba: môcť robiť, čo sa nám chce. Problém je ale v tom, že po prvotnom hriechu sa vôľa človeka naklonila ku zlu a teda často chceme to, čo nám v konečnom dôsledku škodí a k tomu, čo nám osoží sa musíme donútiť. Aj náš rozum je zatemnený a naše videnie nie je správne. Sv. Augustín to vyjadril veľmi trefne: „Božie Slovo (a teda aj Boží Zákon) sa ti bude najprv javiť ako nepriateľ tvojej duše, kým nepochopíš, že je príčinou tvojej Spásy.“ Boží zákon je cestou Spásy. Bol daný prvým ľuďom ako „návod na použitie“. Keď kniha Genezis opisuje pád prarodičov, spomína menovite dva stromy: Strom poznania Dobra a Zla a Strom Života. Strom Života je Zjavené Božie Slovo, Boží zákon. Takto Židia nazývajú aj valčeky, na ktorých bol navinutý zvitok Tóry. Teda jesť zo stromu poznania Dobra a Zla môže znamenať pohrdnutie Božím Zákonom, snahu zobrať si život do svojich vlastných rúk a žiť len podlá svojej vlastnej predstavy, čisté z vlastných síl a pre seba. Niečo podobné, ako keby ste pri kúpe automatickej práčky povedali obchodníkovi, že nechcete návod na použitie. Určite by vám v takom prípade odmietol dať aj list na záručnú lehotu. Človek je zložitý systém, ktorý sa skladá z duše i tela a samotné telo sa skladá z biliónov buniek. A tento celok môže správne fungovať len pri dodržiavaní určitých zákonov. Inak sa pokazí a zahynie, prestane ako človek správne fungovať. Človek ostáva človekom, kým zachováva Boží zákon. Prikázania Mojžišovho zákona vytyčujú podmienky, ako sa dostať do zasľúbenej zeme: „Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré vás učím, a zachovávajte ich, aby ste žili a vošli do krajiny, ktorú vám chce dať Pán Boh vašich otcov do vlastníctva.“ Ale tieto prikázania sú rovnako záväzne aj v zasľúbenej krajine: „Hľa, učil som vás príkazy a ustanovenia, ako mi nariadil Pán, môj Boh, aby ste ich plnili v krajine, ktorú dostanete do vlastníctva.“ Teda nejde len o prechodné príkazy, ale o príkazy, ktoré vedú k plnosti života. Vyžaduje to od nás stálu pozornosť a ostražitosť. Tak ako kedysi ľudia v raji boli pozvaní k tomu, aby svoj raj strážili, tak i my máme svoje chodenie s Bohom strážiť. „Strážte ich a uskutočňujte! Lebo tak budete múdri a rozumní v očiach národov.“ Len kvôli plneniu Božích príkazov si aj v očiach neveriacich zaslúžime úctu a obdiv. Ak sa prispôsobíme tomuto svetu a jeho pomýleným cestám, staneme sa soľou bez chuti, ktorá je nanič. Ak poslúchame Božie zákony, Boh nám je stále nablízku a my sa na neho môžeme s dôverou obracať. Ak sa odchýlime od jeho príkazov aj Boh sa odvráti od nás. „Len dávaj veľký pozor na seba a na svoju dušu a nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nezmiznú z tvojho srdca cez celý tvoj život, ale pouč o nich svojich synov a svojich vnukov.“ Máte právo a dokonca povinnosť vyučovať svoje deti i svojich vnukov. Boží zákon je potrebné vyučovať a to nie prednostne v škole ale predovšetkým doma. Svedectvo rodičov i starých rodičov je pre formáciu detí veľmi dôležité. Škola môže sprostredkovať vedomosti, ale len rodičia môžu odovzdať vieru. Pán Ježiš hovorí: „Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.“ Mojžišov zákon a jeho požiadavky mravnosti nás zaväzujú stále. Jeho dodržiavanie nám môže pomôcť priblížiť sa Bohu. Len rituálne predpisy boli nahradené novým kultom, novou obeťou a novým kňazstvom. Tento istý zákon bol daný Izraelu ako návod na cestu k plnej slobode z Egyptského otroctva. Exodus (Ex 20,1-17) nám kladie pred oči Desatoro, Dekalog, ako najdôležitejší extrakt s Božieho Zákona. Slovo „Dekalog" môžeme preložiť ako „desať slov". Týchto „desať slov" Boh zjavil svojmu národu na svätom vrchu. Napísal ich „svojím vlastným prstom" na rozdiel od iných príkazov, ktoré napísal Mojžiš. Už ako malé deti sme sa učili text Desatora naspamäť. Je dobré, keď sa človek s dôležitými vecami oboznámi čo najskôr, ale hrozí tu jedno nebezpečenstvo. Mnoho vecí sa odovzdáva deťom z pozície autority dospelých a často sa k tomu pripájajú aj určité sankcie (napr. keď neposlúchneš, dostaneš výprask). Desatoro sa tak vo vedomí mnohých dostáva do nebezpečného susedstva s týmito sankciami z detského veku. A človek neskôr, už ako dospelý, čaká okamžité tresty, ak tieto príkazy poruší, poprípade, keď sa trest okamžite neobjaví, časom zistí, že to v živote ide aj bez toho strašiaka z detstva. Desatoro nebolo prednostne adresované deťom, ale dospelým ľuďom a vôbec nebolo mienené ako strašiak na udržanie morálky. Pre Izrael znamenalo záväzný text zmluvy medzi Bohom a jeho vyvoleným ľudom, ktorý vyviedol z otroctva v Egypte. K lepšiemu pochopeniu Desatora je potrebné vidieť celú textovú súvislosť. Božie príkazy nie sú len tak ľubovoľne dané. Nie sú dané preto, aby sa ukázalo, či bude Izrael poslušný alebo nie. Nie sú to príkazy, ktorými nás chce Boh vyskúšať, a ktoré ráz v blaženej večnosti nebudeme dodržiavať. Desatoro je zákon spolužitia s Bohom. Len človek, ktorý ho zachováva, sa môže tešiť z Božej blízkosti. Človek ostáva človekom, keď zachováva Desatoro. Jeho príkazy sa dotýkajú aj medziľudských vzťahov. Majú zaistiť, aby tu vôbec zostal „ľudský priestor“, v ktorom by sa mohlo Božie prisľúbenie realizovať. Dekalog treba chápať v kontexte knihy Exodus, ktorá opisuje veľké vyslobodenie z Egyptského otroctva a tento príbeh je stredobodom Starého zákona. Prikázania Dekalógu poukazujú na podmienky života oslobodeného z otroctva hriechu. Dekalog je cestou života: „Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.“ (Dt 30,16). Desatoro sa nám javí ako cesta k večnému životu. Ako cesta ku stále plnšej slobode. Boh - osloboditeľ je zároveň „Boh žiarlivý“. Lebo je skutočným Bohom a nemožno ho s nikým beztrestne zamieňať. Nechce sa o lásku svojho ľudu s nikým deliť. Ak to, čo je v Desatore Izrael dodrží, Boh mu prisľubuje, že z neho urobí veľký národ, ktorý obstojí a nezanikne medzi ostatnými a dokonca sa pre nich stane požehnaním. Keď ukazuje televízia zábery z orientu, niekedy žasnem nad množstvom detí, ktoré sa občas v záberoch objaví. Je mi ľúto za tým svetom, ktorý ešte má deti. V Oriente sa nad deťmi nešpekuluje a sú stále prijímané ako požehnanie. Na západe a pomaly aj v našich krajoch je to už len zriedkavé vidieť toľko detí. Pomaly sa začíname žať ovocie vlastnej chytrosti, keď sa o starých ľudí nebude mať kto postarať. Je tu viac starých ľudí ako detí a z toho na nás nehľadí žiadna budúcnosť. V deťoch je požehnanie a budúcnosť národa. Aká bude tá naša budúcnosť?

...

Soli hrozí strata slanosti

Gabriel OFM ,  07.02. 2017

V ostatnú Piatu nedeľu sme v Evanjeliu počuli, ako Pán Ježiš hovorí svojím učeníkom: „Vy ste soľ zeme“ (Mt 5, 13). Soľ dáva jedlu chuť a chráni ho pred rozkladom. Vo svete ľudí má funkciu soli spĺňať kresťan, a to svojim evanjeliovým životom a úsilím o presadenie evanjeliových hodnôt do spoločenských inštitúcií. Ak toto svoje poslanie nebude spĺňať, podľa Ježišových slov je na nič, len aby bol vyhodený von a aby sa po ňom pošliapalo, ako po soli, ktorá stratila svoju slanosť (porov. tamže). Dovolím si v tejto súvislosti parafrázovať časť zo známej rozprávky Soľ nad zlato. Starý a už senilný kráľ si zavolá svoje tri dcéry, aby vedel, ktorá z nich ho má najradšej; tej potom odovzdá vládu nad svojim kráľovstvom. Pýta sa najstaršej: „Dcérka, ako ma máš rada?“„Ako euro; teda ako všetky peniaze sveta!“ „Výborne, výborne!“ tlieskal od radosti kráľ nad odpoveďou najstaršej z dcér. „A ty, moja prostredná dcéra; ty ma máš ako rada?“ „Ja vás mám, otče, rada ako vedu!“ „Ach, ako krásne si to povedala.“ Napokon sa obrátil na najmladšiu: „Ty ma máš ako rada?“ „Ja vás má rada ako soľ – soľ Evanjelia Pána Ježiša!“ „Ach, ty nevďačnica!“ kričal rozzúrený kráľ i prikázal svojím sluhom: „Vyžeňte ju z môjho kráľovstva! A zničte všetky Písma, kde sa píše o tejto soli a tiež zničte kult, ktorý túto soľ oslavuje.“ Bagatelizovanie významu Evanjeliovej soli, ba až jej ničenie, má závažné a dramatické dôsledky: strata zmyslu života, morálny rozklad zasahujúci všetky oblasti života – rozpad rodín, medziľudské vzťahy poznačené egoizmom, neúcta k autoritám, korupcia, zabíjanie vlastných detí atď., atď. Táto bolestná nepríjemnosť sa neprihodila niekomu vzdialenému, ale nám, našej západnej kultúre. Ona povstala z toho najlepšieho, čo do jej základov vložil svet antiky, židovstva a hlavne kresťanstva. Evanjelium Ježiša Krista a jeho učeníci v nej navyše od začiatku pôsobili ako soľ. Od istej doby mnohí prestali túto soľ brať vážne, ba ju začali vyhadzovať zo všetkých oblastí života ako škodlivý prvok. Dôsledok? Západná kultúra je ohrozená vo svojich základoch. Zdá sa, že tá soľ, ktorá kedysi bola slaná, úplne stratí svoju slanosť a preto bude bez milosti „vyhodená von a pošliapaná“. Mýlim sa? Kiežby! Kiežby sa táto hrozba nestala skutočnosťou. Tí najlepší v generáciách našich predkov, keď soli Evanjelia hrozilo zvetranie, dokázali v takýchto chvíľach v sebe zmobilizovať silu Ducha, aby ich navrátil k pôvodnej vernosti Bohu. Ako doplnok k zamysleniu: Odkaz na cca 16 minútové video, ktoré poodhaľuje tvár „starého a senilného kráľa“, ktorý o onej „soli“ nechce ani počuť; a akú formu na jej ničenie vo svojom kráľovstve používa.

...

bilancujeme...

Silvia Prelovská - Sis ,  31.12. 2016

Nedávno sa mi na sociálnej sieti vyhodila spomienková fotka zo zásnub s mojim manželom. Celý pobyt pršalo a jedinú hmotnú vec okrem zásnubného prsteňa na ruke som si odtiaľ odniesla topánky, ktoré som musela kúpiť, lebo mi moje premokli. Môj – vtedy snúbenec – má odvtedy na Rím zlé spomienky a už by tam nikdy nešiel (kvôli dažďu, samozrejme :-D ) ale ja Rím milujem aj napriek dažďu ;-). Keď sa tak človek ohliadne dozadu, zistí, že aj dnes je všetko tak, ako bolo predtým, iba my sme sa na veci pozerali inak. Môj manžel by najradšej sedel doma, ja doma neobsedím. Mňa rozladia iné veci, ako jeho; oddych má pre mňa iný význam ako pre neho, počasie ma neovplyvňuje tak, ako jeho. Mne sa chce do všetkého, jemu nie až tak. Rokmi človek obrusuje hrany a učí sa prispôsobovať sa jeden druhému a situáciám, ktoré nastanú. Sme tí istí ľudia, len s inými skúsenosťami. Donedávna som tomu hovorila „chyby“. A bolo mi ľúto tých chýb. Trápila som sa pre ne. Dnes viem a verím, že každá skúsenosť – hoc aj chyba, či akokoľvek si to nazveme – každé utrpenie, ktoré spôsobíme sami, či ho spôsobia nám, nás posunie. Má nás posunúť. Stará múdrosť „Pán dopustí, ale neopustí“ sa tak ľahko vyslovuje, ale tak ťažko zažíva. Ďalší rok končí a snáď každý sa obzrie za tým uplynulým a bilancuje. Niekto možno zakúsil, že ľudia dokážu sklamať a druhý sa na svojich „chybách“ naučil, že sklamať môže aj on sám. Jeden sa učí odpúšťať druhým, iný sa učí odpúšťať sám sebe. Naučila som sa, že ak si veci a ľudí predstavujeme, akýí by mali byť a čo by mali robiť a hovoriť, nás bude trápiť viac, ako keď nebudeme očakávať. Posledné dni som zakúsila neočakávať nič ani od svojich detí. Pozorujem ich, počúvam a začínam im viac rozumieť. Je čas – možno nie napraviť chyby spáchané, lebo čas už nevrátime – ale predísť ďalším. A do všetkého volať a pozývať Boha. Do našej dôvery či nedôvery (k ľuďom alebo sebe samým), do našich vzťahov, práce, aj k nám domov. Nikdy nie je neskoro, Pán čaká, kým Ho zavoláme. Túži po nás láskou odvekou. A to ma napĺňa pokojom a dôverou. Lebo keď už človek okúsil sklamanie z dôvery iným či sebe samému, je iba Jeden, ktorý nesklamal nikdy. A ak sa nám z Božieho milosrdenstva dostalo, ak sme nebodaj my v uplynulý rok milosrdenstva dokázali odpustiť, no tí druhí to nedokázali, modlime sa za nich. Neustále a vytrvalo. K tomu nám Pán Boh pomáhaj.

...

PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Prosím, povoľte reťaze...

Felix Mária OFM

Je možné, že ešte aj v 21. storočí funguje v našej modernej spoločnosti niečo ako obchod s ľuďmi? - ÁNO, EXISTUJE.
A práve preto si po celom svete 8. februára pripomíname obete obchodovania s ľuďmi. Dnešný deň, 8. Február, v ktorý sa slávi liturgická spomienka na sv. Jozefínu Bakhitu, vyhlásil Pápež František za „Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“. Sv. Jozefína Bakhita pochádzala zo Sudánu a zažila hrôzu otroctva na vlastnej koži, keď ju ako deväťročnú uniesli, bola niekoľkokrát predaná a žila v otrockých podmienkach, kým sa ocitla v dobrých rukách dobrých ľudí, ktorí jej predstavili milosrdného Boha. Neľudské a ponižujúce zaobchádzanie na jej tele zanechalo 144 jaziev. (zdroj: Slovenská katolícka charita)
Počas tohto dňa si spomíname na milióny (podľa odhadov viac ako 20 000 000 ľudí) trýznených ľudí, ktorí stratili svoju osobnú slobodu. Medzi nimi je množstvo detí a žien. Preto nebuďme ľahostajní a pomôžme týmto ľudom aspoň krátkou modlitbou. V duchu žiadosti sv. Jozefíny Bakhity - " PROSÍM POVOĽTE REŤAZE, SÚ ŤAŽKÉ !"
Viac o tejto problematike sa môžete dočítať na stránkach:
Slovenská katolícka charita - http://obchodsludmi.sk
- Ak chcete pomôcť v boji proti skutkom voči ľudskosti môžete podporiť projekt SKCH - Bankové spojenie: IBAN: SK75 1100 0000 0029 2183 2281 (zdroj: http://obchodsludmi.sk/?page_id=10 )
Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - http://www.novodobiotroci.sk
Ministerstvo vnútra - http://www.minv.sk/?obchodovanie-s-ludmi-a-slovenska-republika