Vyberte si Váš obľubený kláštor


Zbierka na Boží hrob

Silvester OFM ,  07.04. 2021

Milovaní bratia a sestry. Prinášame Vám celé znenie listu prefekta Kongregácie pre východné cirkvi na Veľký piatok 2021, kde adresuje nám všetkým výzvu na pomoc kresťanom vo Svätej zemi, ktorá sa realizuje formou zbierky na Boží hrob. Výzva na zbierku pre kresťanov vo Svätej zemi, 11.3.2021 Prot. N. 1/2021 Každý Veľký týždeň sa duchovne stávame pútnikmi v Jeruzaleme a kontemplujeme tajomstvo nášho Pána Ježiša Krista, mŕtveho a vzkrieseného. Apoštol Pavol, ktorý zakúsil živú a osobnú skúsenosť tohto tajomstva, v Liste Galaťanom dospieva k výroku: „Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2,20). To, čo zažil tento apoštol, je tiež základom nového modelu bratstva, ktoré pochádza z diela zmierenia a pokoja vykonanom Ukrižovaným medzi všetkými národmi, ako o tom píše sv. Pavol v Liste Efezanom. V priebehu roka 2020 nám chcel pápež František pripomenúť dôsledky tohto daru zmierenia a učinil tak prostredníctvom encykliky „Fratelli tutti“. Odraziac sa od prorockého svedectva ponúknutého sv. Františkom z Assisi, nám chce pápež týmto textom pomôcť čítať vo svetle princípu bratstva všetky naše vzťahy a oblasti nášho života: náboženské, ekonomické, politické, komunikačné. Základ nášho vzťahu byť bratmi a sestrami je práve na Kalvárii, mieste, na ktorom skrze najväčší dar lásky Pán Ježiš prerušil špirálu nepriateľstva, prelomil bludný kruh nenávisti a otvoril pre každého muža a každú ženu cestu zmierenia s Otcom, medzi všetkými osobami i so samým stvorenstvom. Vyprázdnené ulice v okolí Svätého hrobu a starého mesta Jeruzalem sa podobali Námestiu sv. Petra vyľudnenému a premočenému od dažďa, keď cezeň prechádzal Svätý Otec František 27. marca 2020 cestou smerom k Ukrižovanému: pred ním padol na kolená celý svet, prosiac o ukončenie pandémie a cítiac zjednotenie v tom istom tajomstve bolesti. Bol to teda rok skúšky a rovnako aj pre Sväté mesto Jeruzalem, pre Svätú zem a pre malú kresťanskú komunitu, ktorá prebýva na Blízkom východe, ktorá chce byť evanjeliovým svetlom, soľou a kvasom. V roku 2020 kresťania týchto krajín trpeli izoláciou, ktorá im spôsobila ešte väčší pocit vzdialenia sa a odrezanosti od životodarného kontaktu s bratmi pochádzajúcimi z rozličných krajín sveta. Trpeli stratou zamestnania z dôvodu absencie pútnikov a následnej ťažkosti žiť dôstojne a zabezpečiť vlastné rodiny a deti. V mnohých krajinách pretrvávanie vojny a sankcií zhoršilo samotné následky pandémie. A navyše nestačila ani časť ekonomickej pomoci garantovaná každoročnou zbierkou Pro Terra Sancta z dôvodu ťažkosti jej konania v mnohých krajinách v roku 2020. Pápež František ponúkol všetkým kresťanom postavu Dobrého Samaritána ako vzor aktívnej charity, iniciatívnej a solidárnej lásky. Stimuloval nás tiež k reflexii nad rozličnými postojmi osôb z daného podobenstva za účelom prekonania nevšímavosti toho, kto vidí brata alebo sestru v núdzi a prechádza okolo: „S kým sa identifikuješ? Táto otázka je tvrdá, priama a rezolútna. Ku komu z nich sa podobáš? Musíme rozpoznať pokušenie, ktoré nás obklopuje a pokúša, aby sme sa nezaujímali o druhých, zvlášť o najslabších. Priznajme, že sme vyrástli v toľkých aspektoch, ale sme analfabetmi v sprevádzaní, starostlivosti a podpore najzraniteľnejších a najslabších členov našich rozvinutých spoločností. Sme zvyknutí odvrátiť pohlaď, prejsť popri a ignorovať situácie, pokým sa nás nedotýkajú priamo“ (Fratelli tutti, 64). Zbierka Pro Terra Sancta 2021 nech je pre všetkých príležitosťou pre neodvrátenie pohľadu, pre neprejdenie okolo, pre neignorovanie situácií potreby a núdze našich bratov a našich sestier, ktorí žijú na posvätných miestach. Ak sa nezrealizuje toto malé gesto solidarity a zdieľania (sv. Pavol a sv. František by ho nazvali „splátkou“) bude ešte zložitejšie pre mnohých kresťanov týchto krajín odolať pokušeniu opustiť svoju domovinu, bude namáhavé udržať farnosti v ich pastoračnej misii a pokračovať vo vzdelávacom procese prostredníctvom kresťanských škôl a sociálnej angažovanosti v prospech chudobných a trpiacich. Utrpenie toľkých vysídlencov a utečencov, ktorí museli opustiť svoje domovy z dôvodu vojny, potrebujú priateľsky podanú ruku, ktorá by naliala na ich rany balzam útechy. Nemožno sa napokon zrieknuť starostlivosti o posvätné miesta, ktoré sú konkrétnym svedectvom tajomstva vtelenia Božieho Syna a obety jeho života z lásky k nám a pre našu spásu. Na pozadí takéhoto ťaživého scenára, poznačeného absenciou pútnikov, cítim potrebu privlastniť si ešte raz slová, s ktorými sa Apoštol národov obrátil na Korinťanov pred dvetisíc rokmi, aby ich pozval ku solidarite, ktorá sa nezakladá na filantropických, ale kristologických motívoch: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8,9). A po tom, čo pripomenul princíp rovnosti, solidarity a výmeny dobier materiálnych a duchovných, apoštol pridáva slová výrečné dnes aj vtedy, a ktoré nepotrebujú nijaký komentár: „Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok“ (2 Kor 9,6-8). Vám, kňazom, rehoľníkom, rehoľníčkam a veriacim, ktorí sa zasadzujete za úspech zbierky, v oddanosti dielu, ktoré Cirkev žiada uskutočniť u všetkých svojich detí za obvyklých podmienok, mám radosť odovzdať hlbokú vďačnosť Svätého Otca Františka. A zatiaľ čo udeľujem hojné Božie požehnania tejto diecéze, odovzdávam najbratskejší pozdrav v Pánovi Ježišovi. Váš najoddanejší Leonardo kardinál Sandri prefekt Giorgio Demetrio Gallaro arcibiskup sekretár ---------- Kto by mal záujem podporiť našich bratov a sestry vo Svätej zemi, môže tak učiniť zaslaním dobrovoľného príspevku na bankový účet Komisariátu Svätej zeme na Slovensku. Ten celú zbierku odošle na účet Kustódie vo Svätej zemi. Bankové spojenie: SK66 1100 0000 0029 2190 1216 Poznámka k platbe: Zbierka Boží hrob

...

Kalendár

19.06. 2021

Galéria fotografií
z naších akcií
PRIPRAVUJEME: Naša služba
PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita