Vyberte si Váš obľubený kláštor


Kalendár

22.10. 2016

Výročie úmrtia:

+ 1975
P. Silvester Jozef Jankola

...

Nebuď ako tí deviati

Lenka Jurášková

Naposledy som tu písala pred mesiacom a odvtedy sa toho toľko udialo... Chcem sa s vami o to podeliť. Prežívam pekné obdobie, pretože si akosi viac uvedomujem, že som Božím dieťaťom.

Začiatkom kalendárneho roka som prosila o to, aby som sa tento rok dostala na nejaké 3 vrchy/ kopce, na ktorých som ešte nebola. Tento mesiac som si Pilskom doplnila tretí a veľmi som za to vďačná!

Dva víkendy za sebou som bola na svadbách dvom párom, ktoré sa našli podľa mňa vďaka Božej prozreteľnosti. Boli to veľmi silné a radostné udalosti. Počas obradu som si v duchu spomínala na rozhovory s nimi /najmä s dievčatami/ ešte počas chodenia, keď mi rozprávali, akými peknými obdobiami prechádzajú, ale zároveň aj ako musia zápasiť so zlým. Som veľmi vďačná, že vydržali bojovať a rozhodli sa vstúpiť do manželstva. Zibalovci, Podivinskí ste pre mňa povzbudením!

Ďalšiu sobotu sme boli s františkánmi a fra sestrami na krstinách u jednej veľmi súdržnej rodiny. To, čo som zažila tam, som takým priehrštím ešte nezažila! Prijatie, otvorený dom, vychutnávanie si prítomnej chvíle, záujem o druhého... Možno to bude znieť ako fráza, ale ja to myslím úplne vážne- Mám pocit, že tam by urobili pre vás aj nemožné! Dávno, dávno som túžila povoziť sa na korbe veľkého lesného auta aj na štvorkolke. V tú sobotu sa mi splnili obe túžby, bez toho, aby som to niekomu hovorila. Ďakujem za to, no hlavne ďakujem za takú rodinu- Kapičákovci!

Na ďalší deň sme boli vo Vyšných Hágoch hrať na odpuste sv. Terezky. Keď sme na konci omše hrali a spievali skladbu Mojím povolaním je láska, plakali pacienti, „veľkí“ muži zo zboru a jasné, že aj ja. Len tak tak som to dohrala s očami plnými od sĺz. Už som ani noty nevidela, ale hrala som. Mala som pocit, že v tej chvíli veľa ľudí pochopilo, že povolaním každého kresťana je v prvom rade láska, až potom tie ďalšie. Ďakujeme Ti, sv. Terezka, za priekopníctvo malej /nenápadnej/ cesty.

Sviatok sv. Františka som mala túžbu stráviť v spoločnosti fra rodiny. Najprv to vyzeralo, že tento rok od toho budem musieť upustiť, ale nakoniec sa to podarilo. Bola som v Trstenej a mám z toho nezabudnuteľný zážitok. Že som bola tam, mi pripadalo, ako sen. Ďakujem za to!

Moji rodičia mali pred pár dňami 34. výročie manželstva. Ani si neviete predstaviť, aká som vďačná Bohu, že napriek ťažkostiam ostali spolu! A v posledných mesiacoch ešte viac ďakujem za ich modlitby, pretože v minulosti som ich buď nepočula sa navzájom rozprávať alebo na druhej strane boli zvady. A teraz namiesto toho počujem, ako sa spolu modlia. Vďaka Ti, Pane!

Síce viacerým veciam ešte nerozumiem a nemám odpovede na všetky otázky, ale chcem žiť život „ na plné pecky“- odvážne a trochu detsky, ako sa spieva v jednej piesni. Vnímam, ako Pán Boh skúša moju pokoru, ako ma vychováva a zároveň, ako vo mne upevňuje vnútornú slobodu- hodnotu, o ktorú som už od detstva prosila, a ktorá je pre mňa jednou z najdôležitejších.

Včera počas sv. omše zaznelo veľmi zaujímavé evanjelium. Desiati prosili, ale iba jeden sa prišiel poďakovať. Tak nebuďme ako tí deviati, ale poďme sa Bohu poďakovať...za všetko!

PRIPRAVUJEME: Naše aktivity
PRIPRAVUJEME: Blogy a kázne našich bratov
...

... blahoslavenstvo milosrdných

... blahoslavenstvo milosrdných (Mt 5,7) je témou piateho dňa Novény k Trnavskej Panne Márii.
„Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva ...“ tak začína jedna z najznámejších mariánskych antifón, ktorej vznik sa kladie do 11. storočia. Za jej autora sa považuje benediktínsky mních Herman z Althausenu, ktorý žil v kláštore, postavenom na ostrove Reichenau v Bodamskom jazere, v dnešnom Švajčiarsku. Bol šľachtického pôvodu, avšak telesne ťažko postihnutý a celoživotne pripútaný na invalidný vozík; aj reč mu robila ťažkosti. A predsa to  bol jeden z najväčších učencov svojej doby. V benediktínskej reholi sa uctieva ako svätý; jeho úctu potvrdil pápež Pius IX. v roku 1863. Pripisuje sa mu aj ďalšia mariánska známa antifóna: „Slávna matka Spasiteľa, Hviezda morská putujúcich ...“
Oslovenie Márie, výslovne ako „Matky Milosrdenstva“ sa po prvý krát objavuje v diele sv. Oda, opáta benediktínskeho kláštora v Cluny, v dnešnom Francúzsku; žil v 10. storočí. Mária je Matka Milosrdenstva, lebo porodila Ježiša Krista viditeľné milosrdenstvo neviditeľného Boha, bohatého na milosrdenstvo (porov. Ef 2,4).
Avšak už od pradávna vnímali kresťania Pannu Máriu v zornom uhle milosrdenstva a preto sa k nej utiekali vo svojich prosebných modlitbách. Dôkazom toho je aj najstaršia známa mariánska modlitba „Pod tvoju ochranu sa utiekame ...“, ktorá vznikla v prostredí liturgie koptickej Cirkvi (v Egypte) v polovici 3. storočia. Už dlhé stáročia spája táto modlitba kresťanské generácie pod ochranný plášť Panny Márie.
Pápež sv. Ján Pavol II. v encyklike o Božom milosrdenstve píše, že Mária osobitným a vynikajúcim spôsobom zakúsila Božie milosrdenstvo.
Preto ho aj osobitným a vynikajúcim spôsobom v tajomstve Cirkvi prejavuje. Ale od Panny Márie  sa milosrdenstvu aj učíme; k čomu nám môže poslúžiť udalosť na svadbe v Káne Galilejskej, ako nám ju zachytáva Jánovo evanjelium (porov. Jn 2, 1-12).
V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Keď sa minulo víno, povedal Ježišovi:  „Nemajú vína“, a obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám (Ježiš) povie“. A On prikázal naplniť nádoby vodou, načrieť a zaniesť starejšiemu vodu, premenenú na víno.
Bratia a sestry,
Mária si všíma, pozoruje nedostatok a obracia sa na Syna, zaujímavé ani nie s prosbou, ale s jednoduchým oznámením nedostatku, núdze;  a potom na obsluhujúcich: „urobte všetko, čo vám povie“. Je to dobrá rada, nie nadarmo si Máriu v Loretánskych litániách ctíme ako Matku dobrej rady.  Obsluhujúci ju s vierou prijali a podľa nej aj konali ... a zjavila sa Božia štedrosť nad mieru!
 
 
Je to priam škola krokov milosrdenstva:
1.         byť všímavým voči blížnemu
2.          obrátiť sa na Boha
3.         dať (blížnemu) dobrú radu
 
Napokon sa stretávame s Matkou Milosrdenstva na Kalvárii, keď z úst Ukrižovaného Syna znejú slová adresované jej a pri kríži stojacemu apoštolovi Jánovi: „Žena, hľa, tvoj syn!" (porov. Jn 19,26) a Mária ho prijíma ako matka, a nielen jeho ...
II. vatikánsky koncil vo vieroučnej konštitúcii Svetlo národov (Lumen gentium) učí, že „Preblahoslavená Panna ... tým, že ... trpela so svojím Synom, keď umieral na kríži, poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou celkom mimoriadnym spôsobom spolupracovala na Spasiteľovom diele obnovy nadprirodzeného života duší. Preto je našou Matkou v poriadku milosti. Toto materstvo Márie v poriadku milosti trvá neprestajne ... až kým sa nezavŕši večná spása všetkých vyvolených. Lebo ani po svojom nanebovzatí neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojím mnohonásobným orodovaním nám naďalej získava dar večného spasenia“ (porov. Lg 61 - 62).
Ako teda sprevádzala Kristovo dielo ako Matka, v čase jeho pozemského pôsobenia, tak ho sprevádza ako matka aj v tajomstve Cirkvi.
Dostávame sa tak k ďalšiemu znaku milosrdenstva, ktorému sa môžeme od Márie učiť a tým je blízkosť a solidarita s tými, ktorí sú v nebezpečenstve a ktorí postrádajú rôzne, predovšetkým duchovné, dobrá vedúce k posväteniu a spáse.
 
Učme sa teda od Márie milosrdenstvu ako sa deti učia od matky. Ona ho v plnej miere prijala od Boha, zvelebila ho vo svojom Chválospeve - Magnificat anima mea dominum - a prejavovala vo svojom požehnanom živote a neprestáva prejavovať, súc v nebeskej sláve. Aj nás pozýva konať podobne a vstúpiť tak do radosti svojho Pána (porov. Mt 25,20-23).
Amen.

PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Ľudové misie v Plavnici

Felix Mária OFM


V dňoch 10.-18. septembra 2016 sa konali vo farnosti Plavnica (okr. Stará Ľubovňa) ľudové misie. Misie v tejto farnosti boli naposledy v roku 2009, ale veriaci znovu túžili prežiť čas milosti. Veriaci z Plavnice si tento rok pripomenú krásnu udalosť posvätenia ich chrámu, ktorý zasvätili Sedembolestnej Panne Márii. Stalo sa tak pred 10 rokmi. I preto bol vybraný tento termín v čase odpustu. (Odpust - na západe voláme "hody")

Službu viesť misie prijali P. Gabriel a P. Felix Mária. Otvorenie a začiatok misií bol tradične spojení zo symbolom odovzdania "štóly" - čím miestny správca odovzdal správu veriacich bratom misionárom. Témy príhovorov mali tradičné misijné zameranie. Okrem sv. omší a vysluhovania sviatostí sa bratia venovali katechézam pre ženy, mužov, mládež a deti. Deti navštívili aj na Základnej škole. Počas jedného dopoludnia bratia navštívili aj chorých vo farnosti. Tých navštevuje pravidelne aj p. farár a okrem neho každú nedeľu prichádzajú k ním aj akolyti s Eucharistickým Kristom.

V utorok večer bola mimoriadna katechéza o Sv. Písme, ktoré je prameňom našej viery. V sobotu dopoludnia za pomoci miestnych animátorov prebehol krásny program pre deti. Prišiel i brat Zachej s bábkovým divadlom a príbehmi o sv. Františkovi. Večer si manželské páry obnovili svoje sľuby a prišiel i brat Karol, ktorý predstavil veriacim život vo Svätej Zemi, kde žijú naši bratia ako správcovia svätých miest. Všetky spoločné slávenia boli vysielané i do miestnej káblovej televízie, takže sa jej mohli zúčastniť i tí, ktorí z rôznych príčin nemohli prísť do kostola.

Chceme poďakovať všetkým za modlitbu za misie a rovnako všetkým dobrodincom, ktorí podporujú toto dielo. Je dôležité v nás oživovať a posilňovať našu vieru.

Ľudové misie boli ukončené v nedeľu obnovou krstných sľubov a slávnostným požehnaním misijného kríža, ktorý stojí pred chrámom.

...

Smäd po pokoji - Náboženstvá a kultúry v dialógu

Felix Mária OFM


Dňa 27. októbra 2016 uplynie 30 rokov, čo sa v Assisi na pozvanie pápeža svätého Jána Pavla II. stretli predstavitelia náboženstiev a kultúr z celého sveta. Pri tejto príležitosti sa aj tento rok v dňoch 18.-20. septembra v meste Assisi stretne viac ako 400 predstaviteľov náboženstiev a verejného života na konferencii "Smäd po pokoji. Náboženstvá a kultúry v dialógu."

Dňa 20. septembra, na záver tohto stretnutia príde do Assisi aj pápež František. Opäť navštívi mesto v ktorom sa narodil jeho patrón svätý František Assiský. Stretnutie zastrešuje Komunita Sant Egídio, diecéza Assisi, františkáni a ďalšie spoločenstvá, ktorým záleží na pokoji a mieri vo svete. Účasť prisľúbili predstavitelia rôznych svetových cirkví, ako i vysokí predstavitelia spoločenského života. Dokazuje to, že hlas, ktorý zaznieva z úst tých, ktorí trpia je vypočutí a záleží stále ľuďom vo svete, aby sa ukončili nepokoje a vojny.

Modlitbe a spoločnému vyhláseniu bude predchádzať konferencia a diskusie na viac ako 30 tém (napr. náboženstvo a násilie, milosrdenstvo, ktoré premieňa svet, konflikty a informácie, solidarita medzi generáciami, spoločný život v Európe a iné) Posledný deň bude venovaný modlitbe za mier, ktorá bude prebiehať na viacerých miestach mesta Assisi podľa náboženských tradícii účastníkov. Udalosť vyvrcholí "procesiou za mier" a spoločným stretnutím na námestí pred bazilikou svätého Františka.

Stretnutie bude už tretím stretnutím tohto druhu, lebo okrem r. 1986, sa náboženskí predstavitelia stretli aj v roku 2011, rovnako za účasti pápeža, v tom čase pápeža Benedikta XVI. Pápež František len pred nedávnom navštívil toto mesto, keď 4. augusta prišiel do Assisi pri príležitosti 800. výročia tzv. "Odpustenia z Assisi". (Udelenie úplných odpustkov pre kostolík Preblahoslavenej Panny Márie, kráľovnej anjelov - známej ako Porciunkula).

I my ľudia na Slovensku sa pripojme k tejto modlitbe za pokoj a mier vo svete. Je to aj naša služba lásky a priloženie ruky k dielu budovania pokoja.Informácie: http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/spiritodiassisi/ K článku je aj foto GALÉRIASlovami modlitby inšpirovanej svätým Františkom prosme za pokoj:Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.

Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;

odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;

vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú;

svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;

skôr chápať iných, než aby mňa chápali;

skôr milovať iných, než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame – nadobúdame;

len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;

len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia;

len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.

Amen.